نمایش دادن همه 20 نتیجه

نمایش 9 24 36

همزن دارای شفت گردانعمودی برای تصفیه فاضلاب کامپکت CRI-MAN

برند:CRI-MAN
  • Domain:for wastewater treatment

  • Domain:laboratory, water treatment

  • Drive system:propeller

  • Drive system:shaft-drive

  • Other characteristics:compact, vertical

  • Other characteristics:immersed, horizontal

  • Product applications:for wastewater

همزن دوار افقی برای تصفیه فاضلاب غوطه ور GRUNDFOS ARNOLD

برند:GRUNDFOS ARNOLD
   • Domain:for wastewater treatment

   • Drive system:rotary

   • Drive system:shaft-drive

   • Other characteristics:immersed, horizontal

   • Other characteristics:vertical

   • Product applications:for tanks

   • Product applications:turbine

همزن دوار افقی برای تصفیه فاضلاب غوطه ور GVA

برند:GVA
 • Domain:for wastewater treatment

 • Drive system:rotary

 • Other characteristics:heated

 • Other characteristics:immersed, horizontal

 • Product applications:for microplates, for micro-tubes

 • Product applications:for wastewater

همزن مارپیچ افقی تصفیه آب مستغرق SULZER CHEMTECH

برند:SULZER CHEMTECH
 • Applications:for wastewater treatment

 • Domain:for wastewater treatment

 • Domain:water treatment

 • Drive system:propeller

 • Orientation:horizontal

 • Other characteristics:immersed, horizontal

 • Other characteristics:vertical

 • Product applications:for wastewater

همزن مارپیچی افقی آزمایشگاه تصفیه آب S.C.M. TECNOLOGIE

برند:S.C.M. TECNOLOGIE
 • Domain:laboratory, water treatment

 • Drive system:propeller

 • Other characteristics:immersed, horizontal

 • Product applications:for wastewater

همزن مارپیچی افقی آزمایشگاه غوطه ورCAPRARI

برند:CAPRARI
  • Domain:industrial

  • Domain:laboratory

  • Drive system:propeller

  • Other characteristics:immersed, horizontal

  • Other characteristics:vertical

  • Product applications:slurry, for wastewater

همزن مارپیچی افقی برای تصفیه فاضلاب SANITAIRE

برند:SANITAIRE
 • Domain:for wastewater treatment

 • Domain:water treatment

 • Drive system:propeller

 • Other characteristics:horizontal

 • Other characteristics:immersed, horizontal

همزن مارپیچی افقی برای تصفیه فاضلاب SIMEM ITALIA

برند:SIMEM ITALIA
    • Domain:for wastewater treatment

    • Domain:laboratory

    • Drive system:anchor type

    • Drive system:propeller

    • Other characteristics:double-shaft, vertical

    • Other characteristics:horizontal

    • Product applications:cubitainer

 

همزن مارپیچی افقی تصفیه آب غوطه ور HOMA PUMPENFABRIK

برند:HOMA PUMPENFABRIK
  • Batch/continuous:continuous

  • Domain:for the pharmaceutical industry

  • Domain:water treatment

  • Drive system:propeller

  • Other characteristics:immersed, horizontal

  • Other characteristics:with magnetic drive centrifugal pump, vertical

  • Product applications:for wastewater

همزن مارپیچی افقی تصفیه آب غوطه ور POMPE ROTOMEC

برند:S.C.M. TECNOLOGIE
  • Domain:water treatment

  • Drive system:propeller

  • Drive system:shaft-drive

  • Other characteristics:high-speed, vertical

  • Other characteristics:immersed, horizontal

  • Product applications:for wastewater

همزن مارپیچی افقی تصفیه آب غوطه ور WILO EMU

برند:WILO EMU
  • Domain:biological laboratory

  • Domain:water treatment

  • Drive system:magnetic

  • Drive system:propeller

  • Other characteristics:immersed, horizontal

  • Other characteristics:low-speed

  • Product applications:for wastewater

همزن مارپیچی افقی صنعتی غوطه ور BOMBAS IDEAL

برند:BOMBAS IDEAL
 • Domain:for wastewater treatment

 • Domain:industrial

 • Drive system:anchor type

 • Drive system:propeller

 • Drive system:shaft-drive

 • Other characteristics:immersed, horizontal

 • Other characteristics:vertical

 • Product applications:for wastewater

همزن مارپیچی افقی صنعتی غوطه ورFAGGIOLATI PUMPS

برند:FAGGIOLATI PUMPS
 • Domain:industrial

 • Domain:laboratory

 • Drive system:propeller

 • Drive system:shaft-drive

 • Other characteristics:immersed, horizontal

 • Other characteristics:vertical

 • Product applications:for closed medium-sized tanks

 • Product applications:for wastewater

همزن مارپیچی افقی صنعتی غوطه ورKSB

برند:KSB
 • Domain:industrial

 • Drive system:propeller

 • Other characteristics:immersed, horizontal

 • Product applications:slurry, for wastewater

همزن مارپیچی افقی کشاورزی کامپکت FLYGT

برند:FLYGT
 • Domain:agricultural

 • Domain:industrial

 • Domain:water treatment

 • Drive system:propeller

 • Drive system:rotary

 • Other characteristics:compact, immersed, direct-drive, horizontal

 • Other characteristics:immersed, horizontal

 • Other characteristics:immersed, two-stage, horizontal

 • Product applications:for wastewater, slurry

همزن مارپیچی عمودی برای تصفیه فاضلاب CHEMINEER

برند:CHEMINEER
 • Domain:for wastewater treatment

 • Drive system:propeller

 • Drive system:shaft-drive

 • Other characteristics:vertical

همزن مکانیکی شکل لنگر عمودی برای تصفیه فاضلاب با سرعت بالا EUROPELEC

برند:EUROPELEC
  • Domain:for the chemical industry

  • Domain:for wastewater treatment

  • Drive system:anchor type

  • Drive system:rotary

  • Other characteristics:high-speed, floating, vertical

  • Other characteristics:high-speed, vertical

  • Product applications:for tanks

  • Product applications:for wastewater