نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

تخمیر کننده برای تصفیه فاضلاب S.C.M

ARS

برند: S.C.M

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Options: for wastewater treatment

 • Other characteristics: floor-standing

 • Type: membrane

راکتور بسته متوالی آتوماتیک فرآیند HST

برند: HST

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Other characteristics: automated

 • Other characteristics: metal

 • Type: membrane

 • Type: sequencing batch

 

راکتور بسته متوالی ابعاد بزرگ فرآیند AQUA-AEROBIC

AquaSBR®

برند: AQUA-AEROBIC

 • Domain: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Orientation: vertical

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: sequencing batch

 • Type: shaft-drive

راکتور بسته متوالی ابعاد بزرگ فرآیند AWT

20 - 190 000 m³/d | ASBR

برند: AWT

 • Laboratory/process: process

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: sequencing batch

راکتور بسته متوالی ابعاد بزرگ فرآیند INVENT

iSBR

برند: INVENT

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Number of places: multiplace

 • Other characteristics: floor-standing

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: anaerobic biogas

 • Type: membrane

 • Type: sequencing batch

راکتور بیوگاز بی هوازی ابعاد بزرگ فرآیند GLOBAL

ANUBIXâ„¢ - B

برند: GLOBAL

 • Laboratory/process: process

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: anaerobic biogas

راکتور زیستی غشایی ابعاد بزرگ آزمایشگاه برای تصفیه فاضلاب KEPPEL SEGHERS

UNIBRANE®

برند: KEPPEL SEGHERS

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: laboratory

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: membrane

راکتور زیستی غشایی ابعاد بزرگ فرآیند برای تصفیه فاضلاب SMITH & LOVELESS

TITAN MBRâ„¢

برند: SMITH & LOVELESS

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Options: denitrification

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: membrane

راکتور زیستی غشایی ابعاد بزرگ فرآیند برای تصفیه فاضلاب WESTECH

ClearLogicâ„¢

برند: WESTECH

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Options: for wastewater treatment

 • Other characteristics: floor-standing

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: membrane

راکتور زیستی غشایی ابعاد بزرگ فرآیندبرای تصفیه فاضلاب KOCH

PURON® MBR series

برند: KOCH

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Options: biological, wastewater treatment

 • Other characteristics: large dimension

 • Other characteristics: metal

 • Type: membrane

راکتور زیستی غشایی زمینی پیلوت برای تصفیه فاضلاب MICRODYN-NADIR

BIO-CEL®

برند: MICRODYN-NADIR

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: pilot

 • Laboratory/process: process

 • Other characteristics: floor-standing

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: anaerobic biogas

 • Type: membrane

راکتور زیستی غشایی زمینی فرآیند برای تصفیه فاضلاب DMT

60 - 1 150 m³ | MemBioRex® series

برند: DMT

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Options: wastewater treatment

 • Other characteristics: floor-standing

 • Type: membrane

راکتور زیستی غشایی زمینی فرآیند برای تصفیه فاضلاب KAMPS

BIOMAX series

برند: KAMPS

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Other characteristics: floor-standing

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: membrane

 • Type: SBR

راکتور زیستی غشایی زمینی فرآیند ترمینالی GE

ZeeLung MABR

برند: GE

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Number of places: multiplace

 • Options: wastewater treatment

 • Other characteristics: floor-standing

 • Type: membrane

راکتور زیستی غشایی زمینی فرآیند ترمینالی MARTIN

برند: MARTIN

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: process

 • Number of places: multiplace

 • Other characteristics: floor-standing

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: anaerobic biogas

 • Type: membrane

کارگاه نیترات نیترات زدائی NORDIC WATER

DynaSand Deni

برند: NORDIC WATER

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: laboratory

 • Options: denitrification

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: membrane

کارگاه نیترات نیترات زدائی RES-KEM

برند: RES-KEM

 • Applications: for wastewater treatment

 • Laboratory/process: laboratory

 • Options: denitrification

 • Other characteristics: large dimension

 • Type: membrane