نمایش 9 24 36

جداکننده آب کندانسور روغن برای هوای فشرده General Air Products

برند:General Air Products
 • Applications:ADSL, for gas collection

 • Applications:industrial

 • Separated substance:condensate

 • Separated substance:condensate, oil, for compressed air

 • Technology:air

جداکننده آب کندانسور روغن برای هوای فشرده Jorc

برند:Jorc
 • Applications:ADSL, for gas collection

 • Applications:for compressors

 • Applications:industrial

 • Separated substance:condensate

 • Separated substance:condensate, oil, for compressed air

 • Technology:air

جداکننده آب کندانسور روغن برای هوای فشرده Parker domnick hunter

برند:Parker domnick hunter
 • Separated substance:condensate, oil, for compressed air

 • Separated substance:for water, for compressed air

 • Technology:coalescing

جداکننده گرد بادی هم مرکز مایع برای هوای فشرده DONALDSON

برند:DONALDSON
 • Applications:for compressors, for solids

 • Applications:for solids

 • Other characteristics:aluminum, carbon steel

 • Separated substance:for compressed air, liquid, for gas, condensate

 • Separated substance:for compressed air, liquid, water

 • Technology:cyclone

فیلتر پاکتی هوا گازالیاف مصنوعی AAF International

برند:AAF International
 • Applications:high-temperature

 • Applications:industrial

 • Designed for:air

 • Designed for:air, gas

 • Material:fiberglass

 • Material:synthetic fiber

 • Other characteristics:pleated

 • Type:panel

 • Type:pocket

فیلتر پاکتی هوا گازپیش فیلتراسیون ذرات درشتFRANCE AIR

برند:FRANCE AIR
 • Applications:coarse pre-filtration

 • Designed for:air

 • Designed for:air, gas

 • Designed for:gas, air

 • Material:synthetic

 • Other characteristics:high-efficiency

 • Type:bag

 • Type:pocket

فیلتر پاکتی هوا گازفیلتراسیون ذرات ریز GEA

برند:GEA
 • Applications:dust

 • Applications:fine filtration, industrial, dust

 • Applications:for hygienic applications

 • Designed for:air

 • Designed for:air, gas

 • Material:fiberglass

 • Material:fiberglass, synthetic fiber

 • Type:multi-bag

 • Type:pocket

فیلتر پاکتی هوا گازکارایی بالا Purolator

برند:Purolator
 • Applications:dust, separation

 • Applications:pneumatic, for air

 • Designed for:air

 • Designed for:high-efficiency

 • Other characteristics:high-efficiency

 • Technology:HEPA

 • Type:panel

 • Type:pocket

فیلتر فشار هوا بخار سیم فلزی Copor

برند:Copor
 • Applications:high-pressure

 • Designed for:air, gas

 • Designed for:air, steam

 • Designed for:gas, air

 • Material:metal wire

 • Other characteristics:sintered

 • Type:pressure

فیلتر کربن فعال هوا ABAC

برند:ABAC
 • Applications:dust

 • Applications:for compressors

 • Applications:industrial

 • Designed for:air

 • Designed for:for compressed air, for liquid

 • Lubrication:lubricated

 • Other characteristics:belt-driven, two-stage, high-pressure, tank-mounted

 • Portability:stationary

 • Technology:piston

 • Type:activated carbon

 • Type:air

 • Type:coalescing

فیلتر کربن فعال هوا CCI Thermal

برند:CCI Thermal
 • Applications:laboratory, for air

 • Designed for:air

 • Technology:vacuum

 • Type:activated carbon

فیلتر کربن فعال هوا LOSMA

برند:LOSMA
 • Applications:for machine tools

 • Applications:process

 • Designed for:air

 • Designed for:dry, fume

 • Other characteristics:high-efficiency, industrial

 • Type:activated carbon

 • Type:cartridge

فیلتر کربن فعال هوا METAL WORK

برند: METAL WORK
 • Applications:for industrial applications

 • Designed for:for compressed air

 • Options:for compressed air, activated carbon

 • Type:activated carbon

فیلتر کربن فعال هوا PLASTIFER

برند:PLASTIFER
 • Applications:for odor and VOC control

 • Applications:process

 • Designed for:air

 • Type:activated carbon

فیلتر هوا ما شین آلات ساختمان سازی MANN HUMMEL

برند:MANN HUMMEL
 • Applications:construction equipment

 • Applications:vent, for hoppers

 • Designed for:air

 • Designed for:air, particulate

 • Designed for:fume, dry

فیلتر هوای فشرده کربن فعالکواکسینگ آب FINISHING BRANDS EUROPE

برند:FINISHING BRANDS EUROPE
 • Designed for:air, liquid, oil, for compressed air, water

 • Designed for:air, oil, for compressed air

 • Other characteristics:compact

 • Type:activated carbon, coalescing

 • Type:coalescing

فیلتر هوای فشرده کوالسینگ دسی کانت ذره ای Puregas

برند:Puregas
 • Applications:compressed air

 • Designed for:particulate, CO2

 • Other characteristics:mini, high-efficiency, compact

 • Type:coalescing, desiccant

فیلتر هوای فشرده هوایی گازی تهویه Met-Pro

برند:Met-Pro
 • Applications:compressed air, for hoppers, vent

 • Applications:for compressed air

 • Designed for:air, gas

 • Technology:pressure

واحد تصفیه هوا برای کاربری های پزشکی Atlas Copco

برند:Atlas Copco
 • Applications:for compressed air networks

 • Applications:for medical applications, for air

 • Media:for compressed air

 • Technology:absolute

واحد تصفیه هوا برای کاربری های پزشکی ATLAS Copco

برند:ATLAS Copco
 • Applications:for medical applications, for air

 • Designed for:air

 • Technology:bed

 • Type:activated carbon

واحد فیلتراسیون پنوماتیک برای هوا کارایی بالا BRADEN

برند:BRADEN
 • Applications:pneumatic, for air

 • Designed for:gas

 • Other characteristics:high-efficiency

 • Technology:electrostatic

 • Type:pressure

واحد فیلتراسیون پنوماتیک کربن فعال برای هوا کامپکت ULT

برند:ULT
 • Applications:dust

 • Applications:industrial, pneumatic, for air

 • Designed for:gas

 • Other characteristics:cylindrical

 • Other characteristics:in-line

 • Other characteristics:mobile, compact

 • Technology:activated carbon

 • Type:sleeve