نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

| دستگاه تشخیص طیف رنگ ها | رو میزی | برای اندازه گیری رنگ |برای مایعات KONICA

LCS-IV
 برند : KONICA
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: compact

 • Other characteristics: reflectance, transmission

 • Spectrum: color

 • Spectrum: UV

 • Technical applications: for color measurement

 • Technical applications: for color measurement, for liquids

دستگاه تشخیص طیف رنگ رومیزی دارای یک پرتو تابش CECIL

CE 2501 BioQuest
 برند : CECIL
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: absorption, scanning, double-beam

 • Other characteristics: double-beam

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: UV-Vis

 • Spectrum: visible, UV

دستگاه تشخیص طیف رنگ هابرای اندازه گیری رنگو بازتاب رومیزی دارای حافظه برای مقایسه DATACOLOR

Datacolor® 800 series
 برند : DATACOLOR
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: double-beam

 • Other characteristics: reflectance, double-beam

 • Spectrum: color

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: reference grade

دستگاه تشخیص طیف رنگ هاپورتابل برای اندازه گیری رنگ BYK

spec­tro-guide series
 برند : BYK
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: color

 • Spectrum: visible

 • Technical applications: for color measurement

دستگاه تشخیص طیف رنگ هاپورتابل برای اندازه گیری رنگ BYK

spectro-guide 45/0 gloss
 برند : BYK
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: color

 • Spectrum: UV-Vis, UV-visible absorption

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for color measurement

 • Technical applications: for pharmaceutical applications

 • Technical applications: for spectral analysis, for routine applications

دستگاه تشخیص طیف رنگ هاپورتابل برای اندازه گیری رنگ کروی KONICA

CM-700d, CM-600d
 برند : KONICA
 • Mounting: portable

 • Other characteristics: sphere

 • Spectrum: color

 • Technical applications: for color measurement

طيف نورسنج IR رومیزی برای صنعت غذا و نوشیدنی LEOPOLD SIEGRIST GMBH

Meccos EP3
 برند : LEOPOLD SIEGRIST GMBH
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: IR

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for the food and beverage industry

طيف نورسنج UV اندازۀ بزرگ آبجو ساز KIPP & ZONEN

MKIII
 برند : KIPP & ZONEN
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: compact

 • Mounting: large dimension

 • Other characteristics: Brewer

 • Other characteristics: USB, scanning, single-beam

 • Spectrum: UV

 • Spectrum: visible

 • Technical applications: educational

طيف نورسنج UV رومیزی تک پرتو SI ANALYTICS GMBH

320 – 1100 nm | UviLine 8100
 برند : SI ANALYTICS GMBH
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: UV

طيف نورسنج UV فلورسانس کامپکت تک پرتو EPPENDORF

200 - 830 nm | BioSpectrometer®
 برند : EPPENDORF
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: compact

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: UV, fluorescence

 • Spectrum: UV-Vis, UV-visible absorption

 • Spectrum: UV-Vis-NIR

طيف نورسنج برای UV مرئی جذب UV مرئی رومیزی برای تحلیل طیفی WTW

photoLab® 7000 Series
 برند : WTW
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: UV-Vis, UV-visible absorption

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for pharmaceutical applications

 • Technical applications: for spectral analysis, for routine applications

طيف نورسنج برای طیف مرئی NIR UV اندازۀ بزرگ HITACHI

175 - 3 300 nm | UH4150
 برند : HITACHI
 • Mounting: large dimension

 • Other characteristics: sphere

 • Spectrum: visible, UV, NIR

طيف نورسنج برای طیف مرئی NIR UV رومیزی AMETEK

IPS-4
 برند : AMETEK
 • Applications: for the analysis of trace impurities

 • Detector type: FID

 • Gas type: oxygen

 • Measured value: flue gas

 • Mounting: enchtop

 • Portability: rack-mount

 • Spectrum: visible, UV, NIR

 • Type: gas

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی آموزشی JENWAY

320 - 1000 nm | 6300, 6320D
 برند : JENWAY
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: ducational

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی برای تحلیل گر کیفیت آب MACHEREY-NAGEL

NANOCOLOR®
 برند : MACHEREY-NAGEL
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: reflectance, transmission

 • Spectrum: visible, UV

 • Spectrum: visible, UV, NIR

 • Technical applications: for water quality analysis

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی پرتوی دو تایی ANALYTIK JENA

SPECORD® PLUS
 برند : ANALYTIK JENA
 • Measured value: total organic carbon, total nitrogen

 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: visible, UV

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی تک پرتو AURORA INSTRUMENTS

max. 1 100 nm | Vis 130, Vis 230
 برند : AURORA INSTRUMENTS
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: absorbance, single-beam

 • Spectrum: visible

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی صفحۀ میکرو THERMO

200 - 1 000 nm | Multiskanâ„¢ GO series
 برند : THERMO
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: microplate

 • Other characteristics: microvolume, single-beam

 • Spectrum: UV, visible

 • Spectrum: visible, UV

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی صفحۀ میکرو THERMO SCIENTIFIC

Multiskanâ„¢ GO
 برند : THERMO SCIENTIFIC
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: microplate

 • Other characteristics: microvolume, single-beam

 • Spectrum: UV, visible

 • Spectrum: visible, UV

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV قابل حمل برای تحلیل کیفیت آب HACH LANGE

 برند : HACH LANGE
 • Mounting: non-contact

 • Mounting: portable

 • Spectrum: color

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for color measurement

 • Technical applications: for water quality analysis

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV کامپکت پرتوی دوتایی HARVARD BIOSCIENCE

190 - 1100 nm, 0.5 - 4.0 nm BW, CE, EP, USB | Libra S80
 برند : HARVARD BIOSCIENCE
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: compact

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: IR

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for the food and beverage industry

طيف نورسنج برای طیف مرئی رومیزی برای تحلیل کیفیت آب TINTOMETER

330 – 900 nm | SpectroDirect
 برند : TINTOMETER
 • Mounting: benchtop

 • Spectrum: visible

 • Technical applications: for water quality analysis