نمایش 9 24 36

خازن آلومینیومی Schneider VarplusCan

برند: Schneider
 • Type: aluminum
 • Configuration: cylindrical
 • Technical characteristics: heavy-duty, power factor correction
 • Applications: industrial

خازن آلومینیومی Schneider VarplusCan

برند: Schneider
 • Type: aluminum
 • Configuration: cylindrical
 • Technical characteristics: heavy-duty, power factor correction
 • Applications: industrial

خازن آلومینیومی سری ABB CHD

برند: ABB
 • Type: polypropylene film, aluminum
 • Configuration: pole-mounted
 • Technical characteristics: power, filter, single-phase, medium-voltage
 • Voltage : Min.: 1 kV Max.: 20 kV

خازن تانتالیوم سری ROHM TCS

برند: ROHM
 • Type: tantalum
 • Configuration: SMD, chip
 • Technical characteristics: with low serial equivalence resistance
 • Voltage : 4 V, 6 V, 10 V, 16 V
 • Capacitance : Min.: 10 µF Max.: 220 µF

خازن سرامیکی LIFASA

برند: LIFASA
 • Type: ceramic
 • Configuration: pole-mounted
 • Technical characteristics: power, high-voltage, PFC

خازن سرامیکی Taiyo PMK063EBJ475MP-F

برند: Taiyo
 • Type: ceramic
 • Configuration: SMD
 • Technical characteristics: multilayer, with low serial equivalence resistance
 • Voltage : 3 V
 • Capacitance : 4.7 µF

خازن سرامیکی سری Yageo CC

برند: Yageo
 • Type: ceramic
 • Configuration: SMD
 • Technical characteristics: multilayer
 • Voltage : 4 V, 6 V, 10 V, 16 V, 25 V
 • Capacitance : Min.: 0.001 nF Max.: 470 nF

خازن فیلم GE

برند: GE
 • Type: film
 • Configuration: pole-mounted
 • Technical characteristics: power, three-phase, single-phase, high-voltage
 • Voltage : Min.: 2 kV Max.: 25 kV

خازن فیلم SCHAFFNER FN 751X

برند: SCHAFFNER
 • Type: film
 • Configuration: feed-through
 • Technical characteristics: AC
 • Applications: for UPS, for medical devices, for server
 • Voltage : 250 V, 300 V, 1,000 V
 • Capacitance : Min.: 2.2 nF Max.: 220 nF

خازن فیلم Siemens MSC

برند: Siemens
 • Type: film
 • Technical characteristics: filter, high-voltage
 • Applications: power line

خازن فیلم برای کنترل از راه دور فرکانس صوتی Iskra

برند: Iskra
 • Type: film
 • Configuration: encapsulated
 • Technical characteristics: power, oil-filled
 • Applications: for high-frequency applications, for audio-frequency remote control
 • Voltage : 2,000 V Min.: 300 V Max.: 3,000 V
 • Capacitance : 100 µF Min.: 0.1 µF Max.: 280 µF

خازن فیلم پلی پروپیلن متال شده Cefem POWER

برند: Cefem
 • Type: metalized polypropylene film
 • Configuration: radial, cylindrical, axial, screw terminal
 • Technical characteristics: power, self-healing, oil-free
 • Applications: for switching power supplies, for electronics, for high-frequency applications, for UPS, for IGBT, for military applications, for high discharge current, for the aeronautical industry, for power electronics
 • Voltage : Min.: 700 V Max.: 1,100 V
 • Capacitance : Min.: 100 µF Max.: 4,500 µF

خازن فیلم پلی پروپیلن متالیزه Hengyi HYBAGB/CE/LASTONE

برند: Hengyi
 • Type: metalized polypropylene film
 • Configuration: module
 • Technical characteristics: power, power factor correction, discharge, AC, three-phase, self-healing, dissipation factor, capacitance factor, with circuit breaker protection
 • Applications: industrial
 • Voltage : 450 V
 • Capacitance : 78 µF, 943 µF

خازن فیلم سری WEG UCW

برند: WEG
 • Type: film
 • Configuration: cylindrical
 • Technical characteristics: self-healing, power factor correction, discharge, three-phase, single-phase, low-voltage
 • Applications: industrial
 • Voltage : 220 V, 240 V, 400 V, 480 V, 535 V

خازن فیلم سری Xiamen HCBA

برند: Xiamen
 • Type: film
 • Configuration: cylindrical, screw terminal
 • Technical characteristics: power factor correction, with low serial equivalence resistance, AC, single-phase, three-phase, low-voltage
 • Applications: industrial
 • Voltage : Min.: 250 V Max.: 690 V
 • Capacitance : Min.: 86.66 µF Max.: 1,791 µF

خازن قدرت Sheng TMPOSY

برند: Sheng
 • Type: metalized polypropylene film, polypropylene film, aluminum
 • Configuration: cylindrical
 • Technical characteristics: power factor correction, self-healing, power, PFC, dissipation factor, dry, oil-filled, gas, split-phase, AC, three-phase, low-voltage
 • Applications: industrial, for power electronics
 • Voltage : Min.: 280 V Max.: 690 V
 • Capacitance : Min.: 20 µF Max.: 880 µF

خازن ماژول BENDER LINETRAXX® ES258

برند: BENDER
 • Configuration: module
 • Technical characteristics: energy storage
 • Applications: industrial
 • Voltage : Min.: 42 V Max.: 47 V

خازن محصور شده سری CIRCUTOR CSB

برند: CIRCUTOR
 • Configuration: encapsulated
 • Technical characteristics: power, three-phase, PFC
 • Voltage : Min.: 230 V Max.: 1,100 V

خازن محصور شده سری Haefely 3320

برند: Haefely
 • Configuration: encapsulated
 • Technical characteristics: variable, reference
 • Capacitance : Min.: 0.01 nF Max.: 10 nF

خازن نصب شده روی قطب سری Vettiner VHV GC

برند: Vettiner
 • Configuration: pole-mounted
 • Technical characteristics: coupling, discharge, reference, high-voltage, dissipation factor
 • Voltage : Min.: 50 kV Max.: 500 kV
 • Capacitance : Min.: 0.005 nF Max.: 1 nF