نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

تابلو عایق هوا دیواری R. STAHL

IP66, ATEX, IECEx, 6 - 10 kV | 8125 series
برند: R. STAHL
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Configuration:compact

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Other characteristics:wall-mounted

 • Type:secondary

تابلوی برق ای سیدی سیعایق گاز اس اف سیکس توزیع قدرت AUGIER

300 A | CDE 12/13 , 14/15
برند: AUGIER
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated, compact

 • Configuration:SF6 gas-insulated

 • Electrical characteristics:AC, DC

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Type:secondary

دستگاه اتصال اصلی ثانویه 4 قطبی 3 قطبی RITTAL

Ri4Power series
برند: BARTEC
 • Applications:power distribution, for wind turbines, for motors, for generators, industrial

 • Electrical characteristics:4-pole, 3-pole, AC, low-voltage, three-phase, arc protection

 • Type:primary, secondary

دستگاه اتصال اصلی ولتاژ متوسط عایق شده با هوا توزیع قدرت HAWKER

12 kV, 630 - 2 000 A | Eclipse
برند: HAWKER
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Type:primary

دستگاه اتصال ثانویه 4 قطبی 3 قطبی ولتاژ پایین SIEMENS

max. 250 kA | SIVACON 8PV
برند: SIEMENS
 • Applications:power distribution

 • Applications:power distribution, for wind turbines, for motors, for generators, industrial

 • Configuration:air-insulated

 • Electrical characteristics:4-pole, 3-pole, AC, low-voltage, three-phase, arc protection

 • Electrical characteristics:4-pole, 3-pole, low-voltage

 • Type:primary, secondary

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ پایین عایق شده با هوا تجاری ELECTRO

690 V |PCC&MCC Dismod
برند: ELECTRO
 • Applications:commercial, industrial, power distribution, for motors

 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Configuration:metal-clad

 • Electrical characteristics:AC

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Electrical characteristics:three-phase, low-voltage

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ پایین عایق شده با هوا توزیع قدرت FEAG

max. 250 kW | 8PU Premium
برند: FEAG
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Configuration:metal-clad

 • Electrical characteristics:high-voltage

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ پایین عایق شده با هوا توزیع قدرت KOHLER

PD series
برند: KOHLER
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Electrical characteristics:DC

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Other characteristics:paralleling

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ پایین عایق شده با هوا توزیع قدرت KSB

DDP

برند: KSB
 • Applications: power distribution

 • Configuration: air-insulated

 • Configuration: metal-clad

 • Electrical characteristics: DC, high-voltage

 • Electrical characteristics: low-voltage

 • Type: primary

 • Type: secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ پایین عایق شده با هوا توزیع قدرت THOMAS

Elastimold® series
برند: THOMAS
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Configuration:SF6 gas-insulated

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Other characteristics:modular

 • Other characteristics:underground

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ متوسط خلاء توزیع قدرت LUCY

12 - 24 kV | Aegis series
برند: LUCY
 • Applications:power distribution

 • Configuration:vacuum

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Other characteristics:monobloc

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ متوسط خلاء توزیع قدرت SAREL

12 - 24 kV | RMSYS
برند: SAREL
 • Applications:power distribution

 • Configuration:vacuum

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Other characteristics:monobloc

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ متوسط عایق شده با روغن توزیع قدرت CG

TRIDENT series
برند: CG
 • Applications:power distribution

 • Configuration:compact, SF6 gas-insulated

 • Configuration:oil-insulated

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Other characteristics:monobloc

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ متوسط عایق شده با گاز SF6 توزیع قدرت LS

max. 630 A, 24 kV | Susol RMU
برند: LS
 • Applications:power distribution

 • Configuration:SF6 gas-insulated, compact

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Other characteristics:monobloc

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ثانویه ولتاژ متوسط عایق شده با هوا توزیع قدرت EMERSON

ASCO 7000 series
برند: EMERSON
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Configuration:compact

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Other characteristics:paralleling, modular

 • Other characteristics:wall-mounted

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ولتاژ پایین عایق شده با هوا توزیع قدرت LOGSTRUP

250 - 8 000 A
برند: LOGSTRUP
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ولتاژ پایین عایق شده با هوا توزیع قدرت SCHNEIDER

max. 7 300 A | Okken
برند: SCHNEIDER
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Electrical characteristics:low-voltage

دستگاه اتصال ولتاژ متوسط پوشش فلزی توزیع قدرت EATON

VacClad-W
برند: EATON
 • Applications:emergency

 • Applications:power distribution

 • Configuration:metal-clad

 • Cooling system:water-cooled

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Frequency:60 Hz

 • Motor type:turbine, gas

 • Phase:three-phase

دستگاه اتصال ولتاژ متوسط عایق شده با گاز SF6 توزیع قدرت ARTECHE

12 - 24 kV, 400 - 1 250 A | FLUORPACT
برند: ARTECHE
 • Applications:power distribution

 • Configuration:SF6 gas-insulated

 • Electrical characteristics:medium-voltage

دستگاه اتصال ولتاژ متوسط عایق شده با هوا برای توربین های بادی توزیع قدرت SSB

برند: SSB
 • Applications:for wind turbines, power distribution

 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Configuration:metal-clad

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ولتاژ متوسط عایق شده با هوا توزیع قدرت BARTEC

برند: BARTEC
 • Applications:industrial, power distribution

 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Other characteristics:modular

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ولتاژ متوسط عایق شده با هوا توزیع قدرت RITTER

24 kV | GT 5
برند: RITTER
 • Applications:industrial, power distribution

 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Configuration:metal-clad

 • Electrical characteristics:arc protection, low-voltage

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Type:secondary

دستگاه اتصال ولتاژ متوسط عایق شده با هوا توزیع قدرت TERASAKI

HS21
برند: TERASAKI
 • Applications:power distribution

 • Configuration:air-insulated

 • Configuration:gas-insulated

 • Configuration:SF6 gas-insulated, compact

 • Electrical characteristics:high-voltage

 • Electrical characteristics:medium-voltage

 • Number of axes:triaxial

 • Other characteristics:monobloc

 • Type:primary

 • Type:secondary