نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

ترانسفورماتور خودکار تامین قدرت الکتریکی A.I.G.E.R.

260 V, 1 - 2 kVA | AIGM230 series
برند: A.I.G.E.R.
 • Configuration:toroidal

 • Mounting:floor-standing

 • Other characteristics:motorized, variable

 • Type:electrical power supply

ترانسفورماتور خودکار سه فاز PEOPLE

XJ01 series
برند: PEOPLE
 • Configuration:encapsulated

 • Configuration:three-winding

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:PCB

 • Other characteristics:safety

 • Type:power

ترانسفورماتور خودکار نوع باز SHENZHEN

140 / 260V; 5KVA-500KVA; IP67 | D0G series
برند: SHENZHEN
 • Configuration:open type

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Other characteristics:waterproof

ترانسفورماتورخودکار برق BLOCK

0.8 ‑ 16 A | AIM series
برند: BLOCK
 • Applications:for electronics

 • Configuration:closed

 • Configuration:epoxy resin

 • Electrical characteristics:DC, AC

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:bench-top

 • Mounting:DIN rail mount

 • Mounting:through-hole

 • Type:electrical power supply

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق C2EI

برند: C2EI
 • Configuration:three-winding

 • Configuration:toroidal

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Other characteristics:motorized, variable

 • Type:electrical power supply

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق DF

230 - 400 V, 100 - 6 300 VA | TR 24 series
برند: DF
 • Configuration:immersed

 • Configuration:laminated

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:for printed circuit boards

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق EREMU

برند: EREMU
 • Configuration:three-winding

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:through-hole

 • Type:instrument, current

 • Type: power

ترانسفورماتورخودکار برق HAMMOND

115 V, 110 - 1 500 VA | 175 series
برند: HAMMOND
 • Applications:for railway applications

 • Configuration:laminated

 • Configuration:water-cooled, immersed

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:padmount

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق HSGM

230 V | VSTG
برند: HSGM
 • Applications:for electronics

 • Configuration:portable

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق HSGM

120 V | VSTG
برند: HSGM
 • Applications:for electronics

 • Configuration:portable

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:bench-top

 • Mounting:floor-standing

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق KJELLBERG

NT40
برند: KJELLBERG
 • Applications:audio, for electronics

 • Configuration:encapsulated

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:SMD, through-hole

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق LAYER

برند: LAYER
 • Configuration:three-winding

 • Electrical characteristics:low-voltage

 • Mounting:floor-standing

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق METREL

برند: METREL
 • Configuration:three-winding

 • Configuration:toroidal

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Other characteristics:motorized, variable

 • Type:electrical power supply

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق POLYLUX

 
100 - 12 500 VA, IP20 | PAU series
برند: POLYLUX
 • Configuration:encapsulated

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:for printed circuit boards

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق SöNMEZ

برند: SöNMEZ
 • Configuration:oil-immersed

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق SENTERA

ATR-1
برند: SENTERA
 • Applications:for electronics

 • Configuration:laminated

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:for printed circuit boards

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق SILVERATECH

10 - 40 000 VA
برند: SILVERATECH
 • Configuration:three-winding

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق SUCCESS

max. 225 kW
برند: SUCCESS
 • Applications:for railway applications

 • Configuration:laminated

 • Configuration:two-winding

 • Configuration:water-cooled, immersed

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Electrical characteristics:three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:padmount

 • Type:power

 • Type:power, AC

ترانسفورماتورخودکار برق TOROID

120 V, 250 - 1 000 VA | AZ series
برند: TOROID
 • Applications:for electronics

 • Configuration:closed

 • Configuration:toroidal, epoxy resin

 • Electrical characteristics:DC, AC

 • Mounting:DIN rail mount

 • Mounting:through-hole

 • Type:electrical power supply

 • Type:power

ترانسفورماتورخودکار برق TRAFOMODERN

0.03 - 25 kVA | ETSP
برند: TRAFOMODERN
 • Configuration:laminated

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:for printed circuit boards

 • Type:power

ترانسفورمر خودکار توزیع ACME

T2530 series
برند: ACME
 • Applications:industrial

 • Configuration:closed

 • Configuration:dry

 • Electrical characteristics:single-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Other characteristics:secondary, primary

 • Type:distribution

ترانسفورمر خودکار توزیع CELME

برند: CELME
 • Applications:high-power

 • Configuration:immersed

 • Configuration:openable

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:through-hole

 • Type:distribution

 • Type:instrument, current, AC

ترانسفورمر خودکار توزیع CG

برند: CG 
 • Applications:high-power

 • Configuration:immersed

 • Electrical characteristics:single-phase, three-phase

 • Mounting:floor-standing

 • Type:distribution

ترانسفورمر خودکار توزیع SHIHLIN

161 kV
برند: SHIHLIN
 • Applications:high-power

 • Configuration:immersed

 • Configuration:openable

 • Configuration:three-winding

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:through-hole

 • Type:distribution

 • Type:instrument, current, AC

ترانسفورمر خودکار توزیع SIEMENS

200 MVA
برند: SIEMENS
 • Applications:high-power

 • Configuration:immersed

 • Mounting:floor-standing

 • Type:distribution

ترانسفورمر خودکار توزیع SMIT

840 MVA
برند: SMIT
 • Applications:high-power

 • Configuration:three-winding

 • Mounting:floor-standing

 • Type:distribution

ترانسفورمر خودکار توزیع SPX

max. 1 200 MVA
برند: SPX
 • Applications:high-power

 • Configuration:immersed

 • Mounting:floor-standing

 • Type:distribution

ترانسفورمر خودکار توزیع VOLTRAN

1 000 - 100 000 kVA
برند: VOLTRAN
 • Applications:high-power

 • Configuration:oil-immersed

 • Configuration:openable

 • Mounting:floor-standing

 • Mounting:through-hole

 • Type:distribution

 • Type:instrument, current, AC