نمایش 9 24 36

تستر سختی سنج برینل پورتابل هیدرولیک FOUNDRAX

Model 134
برند: FOUNDRAX
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: hydraulic

 • Other characteristics: micro

 • Type: Brinell

 • Type: universal

ریز سختی سنج ویکرز رومیزی MITUTOYO

0.4903 - 19610 mN | HM-200 series
برند: MITUTOYO
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: ultrasonic

 • Type: micro Vickers

 • Type: Vickers

سختی سنج بر مبنای شور دستی مکانیکی SCHMIDT

DIN 53505, ISO 7619, ISO 868
برند: SCHMIDT
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: handheld

 • Other characteristics: mechanical

 • Other characteristics: motorized

 • Product applications: for coatings

 • Type: micro Vickers

 • Type: Shore

سختی سنج بر مبنای شور قابل حمل مکانیکی برای مواد نرم ELCOMETER

Elcometer 3120
برند: ELCOMETER
 • Mounting: portable

 • Other characteristics: mechanical

 • Product applications: for soft materials

 • Type: Shore

سختی سنج تبلت MANESTY

برند: MANESTY
 • Product applications: for paints and coatings

 • Product applications: for tablets

سختی سنج جامع رومیزی الکتریکی UHL

VMH-001
برند: UHL
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: electric

 • Product applications: for tablets

 • Type: universal

سختی سنج جامع رومیزی پاندول TQC

ISO 1522 | SP0500
برند: TQC
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable, pocket

 • Other characteristics: digital display

 • Other characteristics: pendulum

 • Type: Leeb

 • Type: universal

سختی سنج جامع رومیزی خودکار FOERSTER

برند: FOERSTER
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: mechanical

 • Product applications: for soft materials

 • Type: Shore

 • Type: universal

سختی سنج جامع رومیزی میکرو HILDEBRAND

برند: HILDEBRAND
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: analog

 • Other characteristics: micro

 • Type: Shore

 • Type: universal

سختی سنج جامع رومیزی میکرو WALLACE

H14
برند: WALLACE
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: digital display

 • Other characteristics: micro

 • Type: Rockwell

 • Type: universal

سختی سنج جامع قابل حمل فراصوتی PHASE II

MET-U1A series
برند: PHASE II
 • Mounting: floor-mounted

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: multifunction

 • Other characteristics: ultrasonic

 • Type: Shore A

 • Type: universal

سختی سنج خراش دهنده BYK

Hoffman
برند: BYK
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: digital display, automatic

 • Other characteristics: superficial

 • Type: Rockwell

سختی سنج راکول جامع رومیزی خودکار ZWICK

ZHU zwicki-Line series
برند: ZWICK
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: digital display

 • Type: Brinell

 • Type: Rockwell, universal, Brinell, Vickers

 • Type: Vickers

سختی سنج راکول رومیزی خودکار STARRETT

381x series
برند: STARRETT
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: micro

 • Type: Rockwell

 • Type: universal

سختی سنج راکول رومیزی سطحی TINIUS OLSEN

FH1 Series
برند: TINIUS OLSEN
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: floor-mounted

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: superficial

 • Product applications: for crankshafts

 • Type: Rockwell

سختی سنج راکول رومیزی مکانیکی MARPOSS

Equotip 550
برند: MARPOSS
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: mechanical

 • Product applications: for soft materials

 • Type: Rockwell

 • Type: Shore

 • Type: universal

سختی سنج راکول رومیزی نمایشگر دیجیتال NEWAGE

Versitron® Series
برند: NEWAGE
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: digital display

 • Type: Rockwell

 • Type: universal

سختی سنج لیب قابل حمل نمایشگر LCD BEIJING DRAGON ELECTRONICS

128 x 64 pix | DHT-100
برند: BEIJING DRAGON ELECTRONICS
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: LCD digital display

 • Other characteristics: low load, digital display

 • Type: Brinell

 • Type: Leeb

سختی سنج لیب قابل حمل نمایشگر دیجیتال PROCEQ

Equotip 550
برند: PROCEQ
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: digital display

 • Type: Leeb

 • Type: micro Vickers