نمایش 9 24 36

تحلیل گر چند منظوره چند کاناله GE

moisture.IQ
برند: GE
 • Measured material: for gas

 • Mounting: table-top, desktop

 • Other characteristics: multi-function, multi-channel

 • Technology: Karl Fischer

رطوبت سنج NIR مادون قرمز خطی بدون تماس NDC

IG710e
برند: NDC
 • Mounting: in-line

 • Mounting: line, contactless, in-line

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: NIR, infrared

 • Technology: radiometric

رطوبت سنج با نصب سطحی با نمایشگر دیجیتال DIGITRON

DRT880
برند: DIGITRON
 • Measured material: for wood

 • Mounting: hand

 • Mounting: surface-mount

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: pin

رطوبت سنج بتن چوب پین سیار TESTO

0 - 50 % | 606-1
برند: TESTO
 • Measured material: for wood, building materials, for concrete

 • Mounting: mobile

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: pin

رطوبت سنج بتن خازنی دست با صفحه نمایش دیجیتال TQC

LI9200
برند: TQC
 • Measured material: for concrete

 • Mounting: hand

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: capacitive

 • Technology: microwave

رطوبت سنج برای مواد دانه ای دی الکتریک به صورت متسلسل TMI ORION

برند: TMI ORION
 • Measured material: for concrete

 • Measured material: for grain

 • Mounting: in-line

 • Mounting: panel-mount

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: dielectric

 • Technology: microwave

رطوبت سنج چوب بدون پین دستی MERLIN

EVO series
برند: MERLIN
 • Measured material: for grain

 • Measured material: for wood

 • Mounting: hand

 • Mounting: mobile

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: by conductivity measurement

 • Technology: pinless

رطوبت سنج چوب پین دستی با نمایشگر دیجیتال KIMO

0-50 % | HM 50
برند: KIMO
 • Measured material: for wood

 • Mounting: hand

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: pin

رطوبت سنج چوب پین دستی با نمایشگر دیجیتال OMEGA

-20 °C ... +60 °C, 8 - 28 %rH | HHMM690
برند: OMEGA
 • Measured material: for wood

 • Measured material: for wood, building materials

 • Measured material: for wood, building materials, for concrete

 • Mounting: hand

 • Mounting: mobile

 • Other characteristics: non-destructive

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: dielectric, drying

 • Technology: pin

رطوبت سنج چوب مواد ساختمانی پین دستی DWYER

32 - 104 °F (0 - 40 °C) | MST-01
برند: DWYER
 • Measured material: for wood, building materials

 • Mounting: hand

 • Other characteristics: laboratory

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: pin

 • Technology: tunable diode laser, optical

رطوبت سنج چوب مواد ساختمانی پین سیار B+B

RM100
برند: B+B
 • Measured material: for wood, building materials

 • Mounting: mobile

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: pin

رطوبت سنج خاک بتن برای چوب دی الکتریک COMECO

1 - 7 cm | H6300
برند: COMECO
 • Measured material: ground, for concrete, for wood

 • Mounting: mobile

 • Technology: dielectric

رطوبت سنج گاز طبیعی بوسیلۀ اندازه گیری مقاومت سیار با نمایشگر دیجیتال VAISALA

HUMICAP® HMT360
برند: VAISALA
 • Measured material: for natural gas

 • Mounting: mobile

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: by resistivity measurement

رطوبت سنج گاز طبیعی لیزر دیود تنظيم پذير به صورت متسلسل با نمایشگر آنالوگ FEDERAL

برند: FEDERAL
 • Measured material: for grain

 • Measured material: for natural gas

 • Mounting: in-line

 • Mounting: mobile

 • Other characteristics: with analog display

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: microwave

 • Technology: tunable diode laser

رطوبت سنج گاز لیزر دیود تنظيم پذير قابل حمل دیجیتال AMETEK

0 - 1 000 ppmv | Model 303B
برند: AMETEK
 • Measured material: for gas

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: digital, with digital display

 • Technology: tunable diode laser

رطوبت سنج مواد جامد بوسیلۀ اندازه گیری مقاومت سیار با نمایشگر دیجیتال SCANNTRONIK MUGRAUER

Materialfox
برند: SCANNTRONIK MUGRAUER
 • Measured material: solid materials

 • Mounting: mobile

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: by resistivity measurement

رطوبت سنج مواد جامد پین سیار AFRISO

MFM10
برند: AFRISO
 • Measured material: for wood

 • Measured material: solid materials

 • Mounting: mobile

 • Technology: pin

 • Technology: pinless

رطوبت سنج مواد جامد پین سیار با نمایشگر دیجیتال DOSTMANN ELECTRONIC

6 - 42 % | HumidCheck Mini
برند: DOSTMANN ELECTRONIC
 • Measured material: for concrete

 • Measured material: ground

 • Measured material: solid materials

 • Mounting: mobile

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: capacitive

 • Technology: pin

مقیاس سنج بتن افقی دستی GRANT

OQ610-S
برند: GRANT
 • Measured material: solid materials

 • Mounting: mobile

 • Other characteristics: with digital display

 • Technology: infrared