نمایش دادن همه 31 نتیجه

نمایش 9 24 36

فلش کروماتوگرافی ELSD آزمایشگاهی GRACE DAVISON DISCOVERY SCIENCES

برند:GRACE DAVISON DISCOVERY SCIENCES   4 - 200 ml/min, 200 - 500 nm | Reveleris® X2      
 • Applications: for pharmaceutical applications, laboratory

 • Detector type: LSD

 • Other characteristics: preparative, compact

 • Type: flash

   

فلش کروماتوگرافی ELSD آزمایشگاهی GRACE DAVISON DISCOVERY SCIENCES

برند:GRACE DAVISON DISCOVERY SCIENCES   4 - 200 ml/min, 200 - 500 nm | Reveleris® X2        
 • Applications: for pharmaceutical applications, laboratory

 • Detector type: ELSD

 • Other characteristics: preparative, compact

 • Type: flash

کروماتوگراف گازی FID گاز طبیعی آزمایشگاه AMETEK PROCESS INSTRUMENTS

برند:AMETEK PROCESS INSTRUMENTS   0 - 2 000 BTU/scf, 0 - 74 500 kJ/m³ | 292B  
 • Applications: laboratory

 • Detector type: multi-detector

 • Type: GPC/SEC

   

کروماتوگراف گازی FID گاز طبیعی آزمایشگاه AMETEK PROCESS INSTRUMENTS

برند:AMETEK PROCESS INSTRUMENTS   0 - 2 000 BTU/scf, 0 - 74 500 kJ/m³ | 292B      
 • Applications: natural gas, laboratory

 • Detector type: FID

 • Gas type: hydrogen sulfide

 • Measured value: gas

 • Measured value: phenol

 • Other characteristics:automatic, in-line, monitoring

 • Other characteristics: compact, explosion-proof, monitoring

 • Other characteristics: portable

 • Portability: rack-mount

 • Technology: UV

 • Type: gas

 

کروماتوگراف گازی چندین آشکار ساز آزمایشگاه SHIMADZU EUROPA

برند:SHIMADZU EUROPA   GC-2014      
 • Applications: laboratory

 • Detector type: multi-detector

 • Detector type: PDA

 • Other characteristics: temperature-regulated

 • Type: gas

 • Type: GPC/SEC

 

کروماتوگراف گازی چندین آشکار ساز عملیاتی RMG REGEL MESSTECHNIK

کروماتوگراف گازی چندین آشکار ساز عملیاتی RMG REGEL MESSTECHNIK برند:RMG REGEL MESSTECHNIK   PGC 9300        

کروماتوگراف گازی چندین آشکار ساز گاز طبیعی آزمایشگاه AZBIL EUROPE

 برند:AZBIL EUROPE
HGC303    
 • Applications: laboratory

 • Applications: natural gas, laboratory

 • Detector type: LC/MS, coupled to a mass spectrometer

 • Detector type: multi-detector

 • Options: automatic

 • Other characteristics: compact

 • Type: gas

 • Type: ultra-high-performance liquid

کروماتوگراف گازی چندین آشکار ساز گاز طبیعی آزمایشگاه AZBIL EUROPE

برند:AZBIL EUROPE   HGC303    
 • Applications: laboratory

 • Applications: natural gas, laboratory

 • Detector type: LC/MS, coupled to a mass spectrometer

 • Detector type: multi-detector

 • Options: automatic

 • Other characteristics: compact

 • Type: gas

 • Type: ultra-high-performance liquid

کروماتوگراف گازی مایع TCD عملیاتی YOKOGAWA EUROPE

برند:YOKOGAWA EUROPE   GC1000 Mark II      
 • Applications: process

 • Detector type: TCD

 • Other characteristics: isothermal, capillary

 • Type: gas, liquid

 

کروماتوگراف گازی مایع TCD عملیاتی YOKOGAWA EUROPE

برند:YOKOGAWA EUROPE   GC1000 Mark II      
 • Applications:process

 • Detector type: TCD

 • Other characteristics: isothermal, capillary

 • Type: gas, liquid

 

کروماتوگراف گازی همراه با یک طیف سنج جرمی آزمایشگاه TELEDYNE TEKMAR

برند:TELEDYNE TEKMAR   AutoMate-Q40      
 • Applications: laboratory

 • Detector type: LC/MS, coupled to a mass spectrometer

 • Options: automatic

 • Type: ultra-high-performance liquid

 

کروماتوگراف گازی همراه با یک طیف سنج جرمی آزمایشگاه THERMO SCIENTIFIC – SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND AUT

برند:THERMO SCIENTIFIC - SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND AUT   Q Exactiveâ„¢ GC Orbitrapâ„¢          
 • Applications: laboratory

 • Detector type: coupled to a mass spectrometer

 • Gas type: chlorine

 • Gas type: ozone

 • Technology: amperometric

 • Type: gas

 

کروماتوگراف گازی همراه با یک طیف سنج جرمی آزمایشگاه THERMO SCIENTIFIC – SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND AUT

برند:THERMO SCIENTIFIC - SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND AUT   Q Exactiveâ„¢ GC Orbitrapâ„¢      
 • Applications: laboratory

 • Detector type: coupled to a mass spectrometer

 • Gas type: chlorine

 • Gas type: ozone

 • Technology: amperometric

 • Type: gas

کروماتوگراف مایع با کارایی فوق زیاد UV فلورسانس آزمایشگاه DIONEX

برند:DIONEX   UltiMate® 3000 Binary    
 • Applications: laboratory

 • Detector type: UV, fluorescence

 • Type: ultra-high-performance liquid

کروماتوگراف مایع همراه با یک طیف سنج جرمی آزمایشگاه BRUKER DALTONICS

برند:BRUKER DALTONICS   Toxtyperâ„¢      
 • Applications: laboratory

 • Detector type: coupled to a mass spectrometer

 • Type: liquid

 • Type: ultra-high-performance liquid

 

کروماتوگراف یون VISUV UV آزمایشگاه METROHM

برند:ETROHM   940 Professional IC Vario    
 • Applications: laboratory

 • Detector type: coupled to a mass spectrometer

 • Detector type: multi-detector

 • Detector type: UV, UV/VIS

 • Type: gas

 • Type: ion

 

کروماتوگراف یون VISUV UV آزمایشگاه METROHM

برند:METROHM   940 Professional IC Vario      
 • Applications: laboratory

 • Detector type: coupled to a mass spectrometer

 • Detector type: multi-detector

 • Detector type: UV, UV/VIS

 • Type: as

 • Type: ion

   

کروماتوگراف یون آزمایشگاه کامپکت DKK-TOA

برند:DKK-TOA   ICA-2000 series    
 • Applications: laboratory

 • Detector type: ELSD, multi-detector

 • Other characteristics: compact

 • Type: high-performance liquid

 • Type: ion

 

کروماتوگراف یون آزمایشگاه کامپکت DKK-TOA

برند:DKK-TOA ICA-2000 series    
 • Applications: laboratory

 • Detector type: ELSD, multi-detector

 • Other characteristics: compact

 • Type: high-performance liquid

 • Type: ion