نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه تشخیص طیف رنگ رومیزی دارای یک پرتو تابش CECIL

CE 2501 BioQuest
برند: CECIL
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: absorption, scanning, double-beam

 • Other characteristics: double-beam

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: UV-Vis

 • Spectrum: visible, UV

دستگاه تشخیص طیف رنگ هابرای اندازه گیری رنگو بازتاب رومیزی دارای حافظه برای مقایسه DATACOLOR

برند:DATACOLOR   Datacolor® 800 series      
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: double-beam

 • Other characteristics: reflectance, double-beam

 • Spectrum: color

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: reference grade

 

دستگاه تشخیص طیف رنگ هاپورتابل برای اندازه گیری رنگ BYK GARDNER

برند:BYK GARDNER   spectro-guide 45/0 gloss      
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: color

 • Spectrum: UV-Vis, UV-visible absorption

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for color measurement

 • Technical applications: for pharmaceutical applications

 • Technical applications: for spectral analysis, for routine applications

دستگاه تشخیص طیف رنگ هاپورتابل برای اندازه گیری رنگ BYK GARDNER USA

برند:BYK GARDNER USA   spec­tro-guide series
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: color

 • Spectrum: visible

 • Technical applications: for color measurement

دستگاه تشخیص طیف رنگ هاپورتابل برای اندازه گیری رنگ کروی KONICA MINOLTA

برند:KONICA MINOLTA CM-700d, CM-600d    
 • Mounting: portable

 • Other characteristics: sphere

 • Spectrum: color

 • Technical applications: for color measurement

طيف نورسنج IR رومیزی برای صنعت غذا و نوشیدنی LEOPOLD SIEGRIST

Meccos EP3
برند: LEOPOLD SIEGRIST
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: IR

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for the food and beverage industry

طيف نورسنج UV اندازۀ بزرگ آبجو ساز KIPP & ZONEN

برند:KIPP & ZONEN   MKIII  
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: compact

 • Mounting: large dimension

 • Other characteristics: Brewer

 • Other characteristics: USB, scanning, single-beam

 • Spectrum: UV

 • Spectrum: visible

 • Technical applications: educational

 

طيف نورسنج UV رومیزی تک پرتو SI ANALYTICS

320 – 1100 nm | UviLine 8100
برند: SI ANALYTICS
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: portable

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: UV

طيف نورسنج UV فلورسانس کامپکت تک پرتو EPPENDORF

برند:EPPENDORF     200 - 830 nm | BioSpectrometer®      
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: compact

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: UV, fluorescence

 • Spectrum: UV-Vis, UV-visible absorption

 • Spectrum: UV-Vis-NIR

طيف نورسنج برای UV مرئی جذب UV مرئی رومیزی برای تحلیل طیفی WTW

photoLab® 7000 Series
برند: WTW
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: UV-Vis, UV-visible absorption

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for pharmaceutical applications

 • Technical applications: for spectral analysis, for routine applications

طيف نورسنج برای طیف مرئی NIR UV اندازۀ بزرگ HITACHI

175 - 3 300 nm | UH4150
برند: HITACHI
 • Mounting: large dimension

 • Other characteristics: sphere

 • Spectrum: visible, UV, NIR

طيف نورسنج برای طیف مرئی NIR UV رومیزی AMETEK PROCESS INSTRUMENTS

برند:AMETEK PROCESS INSTRUMENTS   IPS-4    
 • Applications: for the analysis of trace impurities

 • Detector type: FID

 • Gas type: oxygen

 • Measured value: flue gas

 • Mounting: benchtop

 • Portability: rack-mount

 • Spectrum: visible, UV, NIR

 • Type: gas

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی آموزشی JENWAY

برند:JENWAY   320 - 1000 nm | 6300, 6320D      
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: single-beam

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: educational

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی برای تحلیل گر کیفیت آب MACHEREY-NAGEL

NANOCOLOR®
برند: MACHEREY-NAGEL
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: reflectance, transmission

 • Spectrum: visible, UV

 • Spectrum: visible, UV, NIR

 • Technical applications: for water quality analysis

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی پرتوی دو تایی ANALYTIK JENA

برند:ANALYTIK JENA   SPECORD® PLUS  
 • Measured value: total organic carbon, total nitrogen

 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: visible, UV

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی تک پرتو AURORA INSTRUMENTS

برند:AURORA INSTRUMENTS   max. 1 100 nm | Vis 130, Vis 230  
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: absorbance, single-beam

 • Spectrum: visible

 

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی صفحۀ میکرو THERMO SCIENTIFIC – SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND AUT

برند:THERMO SCIENTIFIC - SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND AUT   Multiskanâ„¢ GO    
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: microplate

 • Other characteristics: microvolume, single-beam

 • Spectrum: UV, visible

 • Spectrum: visible, UV

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV رومیزی صفحۀ میکرو THERMO SCIENTIFIC – LABORATORY EQUIPMENT

برند:THERMO SCIENTIFIC - LABORATORY EQUIPMENT   200 - 1 000 nm | Multiskanâ„¢ GO series      
 • Mounting: benchtop

 • Other characteristics: microplate

 • Other characteristics: microvolume, single-beam

 • Spectrum: UV, visible

 • Spectrum: visible, UV

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV قابل حمل برای تحلیل کیفیت آب HACH LANGE

برند:HACH LANGE  
 • Mounting: non-contact

 • Mounting: portable

 • Spectrum: color

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for color measurement

 • Technical applications: for water quality analysis

طيف نورسنج برای طیف مرئی UV کامپکت پرتوی دوتایی HARVARD BIOSCIENCE

190 - 1100 nm, 0.5 - 4.0 nm BW, CE, EP, USB | Libra S80
برند: HARVARD BIOSCIENCE
 • Mounting: benchtop

 • Mounting: compact

 • Other characteristics: double-beam

 • Spectrum: IR

 • Spectrum: visible, UV

 • Technical applications: for the food and beverage industry

طيف نورسنج برای طیف مرئی رومیزی برای تحلیل کیفیت آب TINTOMETER

برند:TINTOMETER   330 – 900 nm | SpectroDirect    
 • Mounting: benchtop

 • Spectrum: visible

 • Technical applications: for water quality analysis