نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

تحلیل گر TG-MS وزنی حرارتی PERKINELMER

TG-MS

برند: PERKINELMER
 • Technology: TG-GC/MS, thermogravimetric

 • Technology: TG-MS, thermogravimetric

تحلیل گر TGA اختلاف حرارتی DSC حرارتی SETARAM

برند:SETARAM   25 - 1 600 °C | LABSYS evo    
 • Analyzed material: for organic material

 • Other characteristics: simultaneous

 • Portability: benchtop

 • Technology: TGA, thermal, DSC

   

تحلیل گر اختلاف حرارتی TGA DSC TMA NETZSCH

-150 ... +2 000 °C | DSC 404 F3 Pegasus®

برند: NETZSCH
 • Other characteristics: high-temperature

 • Portability: DIN rail mount

 • Technology: TMA, DSC, TGA, thermal

تحلیل گر اختلاف حرارتی TGA DSC TMA SETARAM

25 - 2 400 °C | SETSYS Evolution

برند: SETARAM
 • Analyzed material: for organic material

 • Measured value: gas

 • Other characteristics: modular, high-performance, high-temperature

 • Other characteristics: simultaneous

 • Portability: benchtop

 • Technology: TGA, thermal, DSC

 • Technology: TGA, TMA, thermal, DSC

تحلیل گر اختلاف حرارتی حرارتی LINSEIS THERMAL ANALYSIS

برند:LINSEIS THERMAL ANALYSIS   DTA PT1600      
 • Analyzed material: for solids

 • Domain: laboratory

 • Measured value: thermal conductivity

 • Other characteristics: compact, cost-effective

 • Portability: benchtop

 • Portability: stationary

 • Technology: thermal

تحلیل گر اختلاف حرارتی وزنی حرارتی همزمان کنترل جریان جرمی HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES EUROPE

برند:HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES EUROPE   1 000 - 1500 °C, 0.01 - 150 °C/min | STA7000 Series      
 • Other characteristics: temperature control, simultaneous, mass flow control

 • Technology: digital, thermogravimetric, thermo-differential

 

تحلیل گر گاز هدایت حرارتی نیتروژن برای هیدروژن MICHELL INSTRUMENTS

برند:MICHELL INSTRUMENTS   0 - 100 %, 100 - 600 ml/min | XTC601    
 • Analyzed material: binary

 • Gas type: nitrogen

 • Gas type: nitrogen, for hydrogen, oxygen

 • Measured value: for water quality, chemiluminescence

 • Measured value: gas, thermal conductivity

 • Other characteristics: heavy-duty, rugged, for harsh environments, explosion-proof, calibration

 • Portability: ixed

 • Portability: housed

 • Technology: thermal

تحلیل گر گاز وزنی حرارتی مداوم رومیزی HIDEN ANALYTICAL

برند:HIDEN ANALYTICAL   HPR-20 QIC EGA      
 • Measured value: gas

 • Other characteristics: continuous, compact

 • Portability: benchtop

 • Technology: thermogravimetric

 

تحلیل گر نيتروژن نورتابى شيميايى کیفیت آب حرارتی DKK-TOA

برند:DKK-TOA   TNC-250      
 • Gas type: nitrogen

 • Measured value: for water quality, chemiluminescence

 • Portability: fixed

 • Technology: thermal

 

تحلیل گر هدایت حرارتی SANTAM

برند:SANTAM
STC-100
 • Analyzed material: in air

 • Measured value: gas, thermal conductivity

 • Measured value: thermal conductivity

 • Measured value: toxic gas

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: high-pressure, modular, continuous

 • Portability: fixed

 • Portability: panel-mount

 • Portability: tabletop

 • Technology: thermogravimetric

تحلیل گر هدایت حرارتی HOT DISK AB

برند:HOT DISK AB   0.03 - 40 W/m/K | M1      
 • Analyzed material: for solids

 • Measured value: thermal conductivity

 • Portability: benchtop

 

تحلیل گر هدایت حرارتی خودکار صنعتی TELEDYNE ANALYTICAL INSTRUMENTS

برند:TELEDYNE ANALYTICAL INSTRUMENTS   2000A      
 • Domain: industrial

 • Measured value: thermal conductivity

 • Other characteristics: automatic

 • Portability: benchtop

 

تحلیل گر هدایت حرارتی خودکار ضد انفجار صنعتی TELEDYNE

2010 Series

برند: TELEDYNE
 • Domain: industrial

 • Measured value: thermal conductivity

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: automatic, explosion-proof

 • Portability: benchtop

تحلیل گر هیدروژن هدایت حرارتی گاز دی اکسید کربن HITECH INSTRUMENTS

برند:HITECH INSTRUMENTS     K1550        
 • Gas type: carbon dioxide

 • Measured value: gas

 • Measured value: gas, hydrogen, thermal conductivity

 • Other characteristics: continuous, compact

 • Other characteristics: in-line, rugged

 • Other characteristics: in-situ

 • Portability: benchtop

 • Portability: panel-mount

 • Technology: TGA

 • Technology: thermal conductivity

 • Technology: thermogravimetric

تحلیل گر وزنی حرارتی PRECISA GRAVIMETRICS AG

برند:PRECISA GRAVIMETRICS AG 50 - 1 000 °C | prepASH series  
 • Analyzed material: binary

 • Gas type: nitrogen

 • Gas type: nitrogen, for hydrogen, oxygen

 • Measured value: for water quality, chemiluminescence

 • Measured value: gas, thermal conductivity

 • Measured value: moisture

 • Other characteristics: automatic

 • Other characteristics: heavy-duty, rugged, for harsh environments, explosion-proof, calibration

 • Portability: benchtop

 • Portability: fixed

 • Portability: housed

 • Technology: gravimetric, thermogravimetric

 • Technology: thermal

تحلیل گر وزنی حرارتی ELTRA GMBH

برند:ELTRA GMBH   THERMOSTEP        
 • Measured value: moisture

 • Measured value: thermal conductivity

 • Portability: rack-mount

 • Technology: thermogravimetric

تحلیل گر وزنی حرارتی HITACHI

-170 °C ... +1500 °C | TMA7000 Series

برند: HITACHI
 • Measured value: moisture

 • Other characteristics: temperature control, simultaneous, mass flow control

 • Technology: digital, thermogravimetric, thermo-differential

 • Technology: thermomechanical

تحلیل گر وزنی حرارتی LECO

19/38 max 5g | TGA701

برند: LECO
 • Analyzed material: food

 • Domain: laboratory

 • Other characteristics: automatic

 • Portability: benchtop

 • Technology: simultaneous thermal, TGA-DTA, TGA, TGA-DSC

 • Technology: thermogravimetric

تحلیل گر وزنی حرارتی LECO

تحلیل گر وزنی حرارتی  LECO برند:LECO     19/38 max 5g | TGA701       Analyzed material: food Domain: laboratory Other

تحلیل گر وزنی حرارتی LINSEIS

TMA PT 1600

برند: LINSEIS
 • Analyzed material: for solids

 • Portability: benchtop

 • Technology: thermomechanical

تحلیل گر وزنی حرارتی U-THERM INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED

برند:U-THERM INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED   FC-TGA-S    
 • Analyzed material: coal

 • Domain: industrial

 • Measured value: moisture

 • Measured value: thermal conductivity

 • Portability: rack-mount

 • Technology: thermogravimetric

 

تحلیل گر وزنی حرارتی فشار بالا (TGA)

برند:RUBOTHERM GMBH
  DynTHERM series      
 • Analyzed material: in air

 • Measured value: gas, thermal conductivity

 • Measured value: toxic gas

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: high-pressure, modular, continuous

 • Portability: fixed

 • Portability: panel-mount

 • Technology: thermogravimetric

 

تحلیل گر وزنی حرارتی گاز نظارت آزمایشگاه TA

Discovery TGA

برند: TA
 • Domain: laboratory

 • Measured value: gas

 • Other characteristics: monitoring

 • Portability: benchtop

 • Technology: thermogravimetric