نام: معصومه نام خانوادگی : رفیع زاده نام پدر : پرویز شماره شناسنامه : 1404 کد ملی : 1111992230 وضعیت تاهل :  فرزند : 

زبان فرانسه

زبان خارجه

زبان انگلیسی 50%
زبان فرانسه 60%
زبان گرجی 30%