( پاوریونیت) واحد قدرت هیدرولیک با موتور الکتریکی کامپکت HYDAC

برند: HYDAC

0.3 - 5.25 l/min, max. 500 bar | HP series    
 • Applications: construction

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: compact, mobile

 • Other characteristics: stationary

 • Power source:electric

 • Power source: electric motor

   

پاور یونیت هیدرولیکی درایو الکتریکی با نویز کم ATOS

برند:  ATOS

max. 1 000 l/min, max. 150 kW | ASH, ASM series    
 • Applications: hydraulic

 • Other characteristics: low-noise

 • Ports/positions: 2/2

 • Power source: electrically-powered

   

پاور یونیت هیدرولیکی درایو الکتریکی برای کاربردهای متحرک متحرک HOERBIGER AUTOMATISIERUNGSTECHNIK GMBH

برند: 6 - 11 bar, 0.3 - 0.5 l/min
6 - 11 bar, 0.3 - 0.5 l/min
 • Applications: for mobile applications

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: mobile

 • Power source: electric motor

 • Power source: electrically-powered

 

پاور یونیت هیدرولیکی درایو الکتریکی کامپکت BUCHER HYDRAULICS

برند: BUCHER HYDRAULICS

230 bar, 10 cm3/rev | UP series    
 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: mobile

 • Other characteristics: wheel-mounted

 • Power source: electric motor

 • Power source: electrically-powered

 

پاور یونیت هیدرولیکی درایو الکتریکی متحرک DUBUIS OUTILLAGES

برند:  DUBUIS OUTILLAGES

max. 700 bar | PHE706
 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: mobile

 • Power source: electric

 • Power source: electrically-powered

 

پاور یونیت هیدرولیکی درایو الکتریکی متحرک LUKAS HYDRAULIK GMBH

 • برند: LUKAS HYDRAULIK GMBH  
 • Other characteristics: mobile

 • Other characteristics: wheel-mounted

 • Power source: electrically-powered

 

پاور یونیت هیدرولیکی درایو الکتریکی متحرک HYDRO LEDUC

برند: HYDRO LEDUC
200 bar, max. 5 500 W, 24 VDC | GEP573
 • Other characteristics: mobile

 • Other characteristics: wheel-mounted

 • Power source: electric motor

 • Power source: electrically-powered

 

پاور یونیت(واحد قدرت) هیدرولیکی الکتریکی برای بکاربردهای موبایل نصب شده روی چرخ SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG & CO. KG

  TAROL-RAILWAY-AGGREGATE series    
 • Applications: for mobile applications

 • Other characteristics: stationary

 • Other characteristics: wheel-mounted

 • Power source: electric

 • Power source: hydraulic motor

   

پاور یونیت(واحد قدرت) هیدرولیکی الکتریکی ثابت CONTINENTAL HYDRAULICS

برند:  CONTINENTAL HYDRAULICS

10 - 210 gal | NFPA-JIC    
 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: stationary

 • Power source: electric

 • Power source: with DC motor

   

پاور یونیت(واحد قدرت) هیدرولیکی الکتریکی ثابت WANDFLUH

برند: WANDFLUH

25.5 l/min, 9 kW    
 • Other characteristics: portable

 • Other characteristics: stationary

 • Power source: electric motor

 • Power source: electrically-powered

 

پاور یونیت(واحد قدرت) هیدرولیکی الکتریکی کامپکت BOSCH REXROTH – INDUSTRIAL HYDRAULICS

برند: BOSCH REXROTH - INDUSTRIAL HYDRAULICS

  20 - 60 l | ABSKG      
 • Other characteristics:compact

 • Other characteristics: stationary

 • Other characteristics: stationary, large

 • Power source: diesel engine

 • Power source: electric motor

 

پاور یونیت(واحد قدرت) هیدرولیکی موتور دیزل ثابت PROTEM

برند: PROTEM   HPP    
 • Other characteristics: mobile

 • Other characteristics: stationary

 • Power source: diesel engine

 • Power source: electrically-powered

   

واحد قدرت هیدرولیک موتور هیدرولیکی ثابت BOSCH REXROTH HäGGLUNDS PRODUCTS

برند: BOSCH REXROTH HäGGLUNDS PRODUCTS

160 - 2840 kW (315 - 3809 hp) | Gemini    
 • Other characteristics: stationary

 • Power source: hydraulic motor

 

واحد قدرت هیدرولیکی با موتور الکتریکی ثابت OILGEAR

 • برند: OILGEAR  
 • Applications: for mobile applications

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: stationary

 • Power source: diesel engine

 • Power source: electric motor

 

واحد قدرت هیدرولیکی موتور بنزینی نصب شده بر روی چرخ WACHS

برند: WACHS
HCM-1G
 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: stationary

 • Other characteristics: wheel-mounted

 • Power source: gasoline engine

 • Power source: with DC motor