نشانگر فشار خلا با احتلاف حجمی دیافراگم منبسط /منقبظ شده دیجیتالی AGILENT TECHNOLOGIES

CDG-500 برند :  AGILENT TECHNOLOGIES
 • Display: digital

 • Other characteristics: with controller

 • Technology: capacitance diaphragm

 • Technology: capacitive

 • Technology: Pirani

مخابره کنندۀ پیرانی خلاء دیجیتال THYRACONT

10001e-4 mbar, 0-10 V / RS485 / EtherCAT | VSP برند :  THYRACONT
 • Display: digital

 • Other characteristics: RS485, EtherCAT

 • Technology: Pirani

دستگاه سنجش میزان خلادیجیتال VACUUBRAND

VACUU VIEW برند :  VACUUBRAND
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Technology: capacitive

 • Technology: mechanical

دستگاه سنجش میزان خلا دیجیتال با کنترل کننده STANFORD RESEARCH SYSTEMS

1 000 Torr - UHV | IGC100 برند :  STANFORD RESEARCH SYSTEMS
 • Display: digital

 • Other characteristics: with controller

 • Technology: capacitive

 • Technology: thermocouple, cold cathode, convection

دستگاه سنجش میزان خلا دیجیتال MKS

برند :  MKS
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Other characteristics: miniature

 • Technology: capacitive

 • Technology: convection

 • Technology: mechanical

دستگاه سنجش میزان خلا دیجیتال ILMVAC

max. 1 mbar برند :  ILMVAC
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Technology: capacitive

 • Technology: convection

 • Technology: mechanical

درجه اندازه گیری خلابا کنترل PARKER

max. 345 mbar | VSO-EV series برند :  PARKER
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Other characteristics: with controller

 • Technology: capacitive

 • Technology: mechanical

خلاءسنج فیزورسیستیو دیجیتال با کنترل کننده TERRA UNIVERSAL

max. 800 torr برند :  TERRA UNIVERSAL
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Other characteristics: with controller

 • Technology: mechanical

 • Technology: piezoresistive

خلاء سنج مکانیکی آنالوگ VMECA

VTG series برند :  VMECA
 • Display: analog

 • Other characteristics: miniature

 • Technology: convection

 • Technology: mechanical

خلاء سنج مکانیکی آنالوگ COVAL

VAF series برند :  COVAL
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Technology: mechanical

 • Technology: passive

 • Technology: Pirani, capacitive

خلاء سنج مکانیکی آنالوگ BUDENBERG

63mm, max. 30 "Hg | 269 برند :  BUDENBERG
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Technology: convection

 • Technology: mechanical

خلاء سنج مکانیکی آنالوگ BESWICK

VG برند :  BESWICK
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Technology: capacitive

 • Technology: mechanical

خلاء سنج مکانیکی آنالوگ ANVER

max. 92 mm | VG series برند :  ANVER
 • Display: analog

 • Material: plastic

 • Technology: mechanical

 • Type: band

خلاء سنج پیرانی دیجیتال TELEDYNE HASTINGS INSTRUMENTS

برند :  TELEDYNE HASTINGS INSTRUMENTS
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Technology: mechanical

 • Technology: Pirani

خلاء سنج پیرانی دیجیتال PFEIFFER VACUUM

TTR 91, TTR 96 برند :  PFEIFFER VACUUM
 • Display: analog

 • Fluids: for oil

 • Protection level: dust-proof, drip-proof

 • Technology: mechanical

 • Technology: Pirani

خلاء سنج پیرانی دیجیتال INFICON

Pilot® Plus series برند :  INFICON
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Technology: mechanical

 • Technology: Pirani

خلاء سنج پیرانی دیجیتال BGS

1000mbar, 800 gr | BGS VAC-1 برند :  BGS
 • Display: analog

 • Display: digital

 • Technology: mechanical

 • Technology: Pirani

ابزار چند سنسوری اندازه گیری خلاء دیجیتال با کنترل کننده THE FREDERICKS COMPANY

1channel | Televac MM200 series برند :  THE FREDERICKS COMPANY
 • Display: digital

 • Other characteristics: with controller, RS485

 • Technology: cold cathode, multi-sensor, thermocouple