براقی سنج 3 زاویه ای قابل حمل BYK

micro-TRI-gloss
برند : BYK
 • Other characteristics: portable

 • Technology: single-angle

 • Technology: three-angle

براقی سنج 3 زاویه ای قابل حمل KONICA

Multi 268 Plus
برند : KONICA
 • Other characteristics: portable

 • Technology: single-angle

 • Technology: three-angle

براقیذ سنج 3 زاویه ای قابل حمل BYK

20°, 60°, 85° | micro-gloss series
برند : BYK
 • Other characteristics: digital, portable

 • Other characteristics: portable

 • Technology: three-angle

جلاء سنج 3 زاویه ای قابل حمل RHOPOINT

20°-60°-85° | Novo-Gloss Trio
برند : RHOPOINT
 • Other characteristics: online

 • Other characteristics: portable

 • Technology: three-angle

 • Type: haze, DOI

جلاء سنج 3 زاویه ای قابل حمل TESTING MACHINES INC

20°, 60°, 75° | Novo-Gloss
برند : TESTING MACHINES INC
 • Other characteristics: portable

 • Technology: three-angle

جلاء سنج آنلاین ERICHSEN

برند : ERICHSEN
 • Other characteristics: online

 • Other characteristics: portable

 • Technology: single-angle

جلاء سنج با سوراخ کوچک CRASE

60°
برند : CRASE
 • Measured value: color

 • Other characteristics: small-orifice

 • Portability: benchtop

جلاء سنج تک زاویه ای قابل حمل ELEKTROPHYSIK

60° | PicoGloss 560 MC
برند : ELEKTROPHYSIK
 • Other characteristics: portable

 • Technology: single-angle

 • Technology: three-angle

جلاء سنج تک زاویه ای LEADER

GM-06
برند : LEADER
 • Other characteristics: online

 • Other characteristics: portable

 • Technology: single-angle

جلاء سنج قابل حمل HORIBA

60° | IG-320
برند : HORIBA
 • Other characteristics: digital, portable

 • Technology: two-angle

جلاء سنج قابل حمل KONICA

Rhopoint FLEX 20, FLEX 60
برند : KONICA
 • Other characteristics: portable

 • Technology: three-angle

دستگاه سنجش جلاء با خروجی اطلاعات CRASE

برند : CRASE
 • Other characteristics: digital

 • Other characteristics: with data output

 • Technology: three-angle