دستگاه سنجش جریان الکترومغناطیسی ای ام اف کالیبراتور AZBIL

MGZ14
 برند : AZBIL
 • Applications: electromagnetic flow meter (EMF)

 • Applications: for temperature sensors

 • Measured physical value: multifunction

سیستم کالیبراسیون لیزری برای CMM, CNC و ماشین های اندازه گیری RENISHAW

ML10 برند : RENISHAW
 • Applications: for CNC, CMM and measuring machines

 • Applications: for temperature sensors

 • Domain: process

 • Measured physical value: laser

 • Measured physical value: loop

 • Measured physical value: multifunction, voltage, frequency, resistance

سیستم کالیبره کردن بارسنج INTERFACE

Gold Standardâ„¢ E4
 برند : INTERFACE
 • Applications: load cell

 • Type: portable, with calibration system

کالیبره کننده صوتی تراز مناسب برای سنجیدن سطح ومیزان صوت دقیق LARSON

CAL150 برند : LARSON
 • Applications: for sound level meters

 • Measured physical value: acoustic

 • Measured physical value: acoustic, level

 • Options: precision

کالیبره کنندۀ بارسنج NOBEL

0 - 24 mA | LCC-II
 برند : NOBEL
 • Applications: load cell

 • Measured physical value: pressure

کالیبره کنندۀ چند کاره برای سنسور های دما کاربرد عمومی قابل حمل GOSSEN METRAWATT

METRACAL MC برند : GOSSEN METRAWATT
 • Applications: for pipettes

 • Applications: for temperature sensors, universal

 • Domain: process

 • Measured physical value: multifunction

 • Measured physical value: volume, leak

 • Options: documenting, digital

 • Options: portable, digital

کالیبره کنندۀ دما بلوک خشک SIKA

TP 17 200 برند : SIKA
 • Measured physical value: temperature

 • Options: compact, portable, high-precision, dry-block

 • Options: dry-block

کالیبره کنندۀ دما فشار چندکاره فرکانس AOIP

CALYS 150
 برند : AOIP
 • Domain: industrial

 • Domain: laboratory, process

 • Gas type: NO, NO2, H2S, CO, CO2, O2

 • Measured physical value: resistance, frequency, pressure, multifunction, temperature

 • Measured value: emission, flue gas

 • Options: high-precision, portable

 • Portability: hand-held

 • Technology: electrochemical, NDIR

کالیبره کنندۀ دما فشار چندکاره فرکانس WIKA

Pascal 100 برند : WIKA
 • Applications: for temperature sensors

 • Measured physical value: pressure

 • Measured physical value: temperature, pressure, multifunction, frequency

 • Options: hand-held

 • Options: hand-held, pneumatic, hydraulic

 • Options: portable

کالیبره کنندۀ رطوبت آزمایشگاه MICHELL

10 - 90 %rH, +10 °C ... +50 °C | S904
 برند : MICHELL
 • Domain: laboratory

 • Measured physical value: temperature, humidity

کالیبره کنندۀ فشار ایمنی ذاتی دقیق FLUKE

Fluke 721Ex series
 برند : FLUKE
 • Measured physical value: pressure

 • Measured physical value: temperature, pressure

 • Options: digital

 • Options: digital, precision, inherently safe

کالیبره کنندۀ فشار دیجیتال ATEQ

max. 2 MPa | CDP60
 برند : ATEQ
 • Applications: for pressure generation

 • Measured physical value: pressure

 • Operation: hydraulic, manual

 • Options: digital

کالیبره کنندۀ فشار قابل حمل GE

DPI 611
 برند : GE
 • Installation system: with flange connection

 • Measured physical value: pressure

 • Options: portable

 • Other characteristics: for pressure gauges

کالیبره کنندۀ ولتاژ جریان دما فشار ASHCROFT

ATE-2
 برند : ASHCROFT
 • Measured physical value: voltage, current, temperature, pressure

 • Options: digital, programmable, precision