دستگاه دیجیتال سنجش با برش اطلاعات TECPEL

20 - 20000 lx | DLM 536
برند : TECPEL
 • Options and accessories: with data logger

 • Type: digital

 • Type: pocket, digital

دستگاه دیجیتال سنجش نور OMEGA

20 - 200 000 Lux | HHLM-2, HHLM-1, HHLM-1MV
برند : OMEGA
 • Options and accessories: with data logger

 • Type: digital

 • Type: pocket, digital

دستگاه دیجیتال سنجش نور PROMAX

0.01 - 200,000 lx | IL-185
برند : PROMAX
 • Type: analog

 • Type: digital, compact

 • Type: pocket, digital

دستگاه دیجیتال سنجش نورجیبی HT

max. 200 kLux | HT307
برند : HT
 • Options and accessories: radio transmission, UV, with data logger

 • Options and accessories: UV

 • Type: pocket, digital