ماشین بورینگ دستی چند محوره عمودی AZ SPA

max. 590 x 810 x 60 mm | VB150
برند : AZ SPA
 • Control type: manually-controlled

 • Other characteristics: multi-axis

 • Spindle orientation: vertical

ماشین بورینگ دستی سه محوره افقی ستون جابجا شونده LAZZATI

max. 3 500 mm | HB 2ML
برند : LAZZATI
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis, 3-axis

 • Other characteristics: hydrostatic, high-productivity, heavy-duty, for large workpieces, high-precision, high-speed

 • Spindle orientation: horizontal, vertical, universal

 • Structure: traveling-column, with rotating table

ماشین بورینگ دستی شش محوره افقی TOS VARNSDORF

MAXIMA I,II برند : TOS VARNSDORF
 • Control type: CNC

 • Control type: manual

 • Number of axes: 3-axis

 • Number of axes: 4-axis

 • Number of axes: 6-axis

 • Other characteristics: automatic

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: planer type

 • Structure: traveling-column

ماشین داخل تراش سی ان پنج محوره افقی پایه ثابت NICOLAS CORREA

4 000 x 2 500 x 2 500 mm | VHPLUS LANZA series برند : NICOLAS CORREA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: fixed-bed

ماشین داخل تراش سی ان سی 4 محوره افقی پر بازده DOOSAN

DBC xxxS series
برند : DOOSAN
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Other characteristics: high-productivity

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: floor type

ماشین داخل تراش سی ان سی پنج محوره افقی مدل ستونی PARPAS

max. 30 000 x 2 750 x 8 000 mm | INVAR برند : PARPAS
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Number of axes: multi-axis

 • Other characteristics: hydrostatic

 • Other characteristics: mobile

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: vertical

 • Structure: column type

ماشین داخل تراش سی ان سی پنج محوره افقی مدل صفحه ای UNION

max. 2 500 x 2 000 x 1 500 mm, 8 t | K 110, KC 110 برند : UNION
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Number of axes: multi-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: planer type

ماشین داخل تراش سی ان سی چند محوره افقی FAIR FRIEND

max. 2000 x 1600 x 1400 mm | FBM-800
برند : FAIR FRIEND
 • Control type: CNC

 • Number of axes: multi-axis

 • Spindle orientation: horizontal

ماشین داخل تراش سی ان سی چند محوره افقی KNUTH

HBZ 800
برند : KNUTH
 • Control type: CNC

 • Number of axes: multi-axis

 • Other characteristics: large-chuck

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: universal

ماشین داخل تراش سی ان سی چند محوره افقی T COLGAR

15 - 30 kN | FV series
برند : COLGAR
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Number of axes: multi-axis

 • Other characteristics: hydrostatic

 • Other characteristics: hydrostatic, mobile

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: ram

 • Structure: T

ماشین داخل تراش سی ان سی چند محوره افقی T GK

IMTI, HBM Serie
برند : GK
 • Control type: CNC

 • Number of axes: multi-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: T

ماشین داخل تراش سی ان سی چند محوره افقی WEINGäRTNER MASCHINENBAU

max. ø 170 x 6 000 mm | pickup 500, 6000
برند : WEINGäRTNER MASCHINENBAU
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Number of axes: multi-axis

 • Other characteristics: high-productivity

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: fixed-bed

ماشین داخل تراش سی ان سی چند محوره افقی ابزار ثابت قطعه متحرک ALESAMONTI

max. 2 500 x 1 500 x 1 500 mm | MAF45
برند : ALESAMONTI
 • Control type: CNC

 • Number of axes: multi-axis

 • Other characteristics: with pallet changer, high-precision

 • Spindle orientation: universal

 • Structure: column type

ماشین داخل تراش سی ان سی چند محوره افقی پایه ثابت PéGARD

Ø 160 mm, MAX. 4700 mm | Precicram 4
برند : PéGARD
 • Control type: CNC

 • Number of axes: multi-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: fixed-bed

ماشین داخل تراش سی ان سی چند محوره افقی همراه با میز دوار SNK

برند : SNK
 • Control type: CNC

 • Number of axes: multi-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: fixed-bed

 • Structure: with rotating table

ماشین داخل تراش سی ان سی چند محوره جهانی مدل ستونی BOST

ø 160 - 250 mm | BOSTRAM
برند : BOST
 • Control type: CNC

 • Number of axes: multi-axis

 • Other characteristics: mobile, high-precision

 • Spindle orientation: universal

 • Structure: column type

ماشین داخل تراش سی ان سی چهار محوره افقی MITSUBISHI

MHT series
برند : MITSUBISHI
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Number of axes: 5-axis

 • Number of axes: multi-axis

 • Other characteristics: high-speed, for heavy-duty machining

 • Other characteristics: hydrostatic

 • Other characteristics: mobile

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: vertical

 • Structure: column type

ماشین داخل تراش سی ان سی چهار محوره افقی TOYODA

HB1416 برند : TOYODA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: with rotating table

ماشین داخل تراش سی ان سی چهار محوره افقی تی TOSHIBA

BTD-100.R12
برند : TOSHIBA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Other characteristics: mobile

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: column type

ماشین داخل تراش سی ان سی چهار محوره افقی همراه با میز دوار VANGUARD

ø 7.87" | FB200
برند : VANGUARD
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: with rotating table

ماشین داخل تراش سی ان سی چهار محوره افقی همراه با میز دوار WMW

2100 x 1800 x 1600 mm | BMT 105 DRO & PTP
برند : WMW
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Other characteristics: high-precision

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: with rotating table

ماشین داخل تراش سی ان سی چهار محوره افقی هیدروستاتیک INNSE-BERARDI

max. ø 165 mm | Aries 2R
برند : INNSE-BERARDI
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 4-axis

 • Other characteristics: hydrostatic, mobile

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: ram

ماشین داخل تراش سی ان سی سه محوره افقی DANOBATGROUP

FL برند : DANOBATGROUP
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 3-axis

 • Number of axes: 4-axis

 • Other characteristics: high-productivity

 • Other characteristics: hydrostatic

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: universal

 • Structure: floor type

ماشین داخل تراش سی ان سی سه محوره افقی RAFAMET

FBM series
برند : RAFAMET
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 3-axis

 • Number of axes: 4-axis

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: with rotating table

ماشین داخل تراش سی ان سی سه محوره افقی پایه ثابت FERMAT

max. 3000 x 2000 x 1200 mm | WFT 11
برند : FERMAT
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 3-axis

 • Number of axes: 4-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Structure: fixed-bed

ماشین داخل تراش سی ان سی سه محوره افقی مدل ستونی FPT

CASTEL برند : FPT
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 3-axis

 • Number of axes: 5-axis

 • Other characteristics: high-precision

 • Other characteristics: high-speed

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: universal

 • Structure: column type

ماشین داخل تراش سی ان سی محوره افقی دقت بالا HNK

max. 3000 x 2300 x 1600 mm | HB series
برند : HNK
 • Control type: CNC

 • Control type: numerical control

 • Number of axes: 4-axis

 • Number of axes: 5-axis, 3-axis

 • Number of axes: multi-axis, 5-axis, 3-axis, 6-axis

 • Other characteristics: high-precision

 • Other characteristics: hydrostatic, high-productivity, heavy-duty, for heavy-duty machining, for large workpieces, high-precision, high-speed, large

 • Other characteristics: hydrostatic, high-productivity, heavy-duty, for large workpieces, high-precision, high-speed

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: horizontal, vertical, universal

 • Structure: traveling-column, with rotating table

ماشین داخل تراش سی ان سی مصارف گوناگون PAMA

max. 3000 x 2500 x 2600 mm | SPEEDMAT HP3
برند : PAMA
 • Control type: CNC

 • Number of axes: 5-axis

 • Spindle orientation: horizontal

 • Spindle orientation: universal

 • Structure: fixed-bed