دیسک امنیت فشار فشار بالا برای کشتی ها HENRY TECHNOLOGIES

برند:  HENRY TECHNOLOGIES

 3/8 - 1 1/4", 150 - 675 psi | 552, 562 series

 • Material: stainless steel

 • Other characteristics: high-pressure, for vessels

 • Other characteristics: low-pressure

 • Type: compression

 • Type: inverted

   

دیسک انفجار نشیمنی تخت گرافیت DIFLON

برند: DIFLON 220 °C  
 • Material: graphite

 • Material: metal

 • Material: stainless steel

 • Type: extruder

 • Type: flat seat

 

دیسک انفجار نشیمنی تخت گرافیت SGL GROUP

 25 - 500 mm, 35 bar | F series

 

 • Material: graphite

 • Material: stainless steel

 • Other characteristics: low-pressure

 • Type: angular seat

 • Type: flat seat

 • Type: inverted

 

دیسک انفجار وارونه استیل ضد زنگ فشار پایین FIKE EUROPE

برند: FIKE EUROPE
7 - 600 PSIG | Axius® 
 
 • Material: graphite

 • Material: stainless steel

 • Other characteristics: low-pressure

 • Type: flat seat

 • Type: inverted

   

دیسک انفجار وارونه استیل ضد زنگ فشار پایین BS&B SAFETY SYSTEMS, L.L.C.

 BS&B SAFETY SYSTEMS, L.L.C

  0.35 barg | LPSâ„¢    
 • Material: stainless steel

 • Other characteristics: low-pressure

 • Type: inverted

   

دیسک انفجار وارونه فلزی ZOOK EUROPE LIMITED

ZOOK EUROPE LIMITED

  12 - 1 000 psi | URA series    
 • Material: metal

 • Material: stainless steel

 • Type: forward acting

 • Type: inverted

 

راپچردیسک وارونه REMBE® GMBH SAFETY + CONTROL

برند: REMBE® GMBH SAFETY + CONTROL KUB®  
 • Material: stainless steel

 • Other characteristics: threaded

 • Type: directional

 • Type: inverted