آشکار ساز خطای-ارت در باطری EAGLE EYE

GFL-100
برند : EAGLE EYE
  • Operational mode: high-voltage

  • Options and accessories: battery

  • Test material: for insulating materials

  • Test type: insulation

ابزار سنجش عايق کارى برای ولتاژ بالای DC YOKOGAWA

 MY10-01
برند : YOKOGAWA
  • Operational mode: high-voltage

  • Test material: for insulating materials

  • Test type: insulation

ردیاب ایراد زمین EAGLE EYE

GFL-1000
برند : EAGLE EYE
  • Operational mode: high-voltage

  • Test material: for insulating materials

  • Test type: insulation