تجهیزات جوشکاری  Welders

روبوت ها جوشکاری  Welding robot

دستگاه های جوشکاری اتوماتیک  Welding machines

دستگاه های جوشکاری حرارتی ( بری زینگ)  Brazing machines

سر پیک های جوشکاری ( تخصصی)  Welding guns

مشعل ها جوشکاری Welding torches

هدهای جوشکاری  Welding heads

کلمپ های جوشکاری  Welding clamps

سر پیک های جوشکار ی استاد  Stud welding guns

مشعل های برش  Cutting torches

ملزومات مصرفی جوشکاری  Welding consumables

تجهیزان جوشکاری القایی و جوشکاری حرارتی دیگر  Other welding and soldering equipment

کلاه های جوش کاvی  Welding helmets

فوم اکسترکتور ها  Fume extractors

بازو های تخلیه دود و ضایعات جوشکاری  Extraction arms

سیم های لعیم (تخصصی)  Soldering irons

دستگاه های پرچ لوله های فلزی  Crimping machines

تجهیزات دیگر اتصال  Other assembly equipment

دستگاه های پرچ  Riveting machines

دستگاه های منگنه  Stapling machines

چسب های آکرلیک  Acrylic adhesives

چسب های بی هوازی  Anaerobic adhesives

چسب های سایانو اکریلات  Cyanoacrylate adhesives

چسب های اپوکسی  Epoxy adhesives

چسب های پلی اورتان  Polyurethane adhesives

چسب های سلیکون  Silicone adhesives

چسب ها  Adhesives

چسب های پیچ  Thread locks

نوار چسب های ( تخصصی)  Adhesive tape

تجهیزات باندینگ ( پیوند زنی )  Bonding equipment and accessoriesa