ابزار سنجش چندکاره: سنجش دما، سرعت باد، رطوبت نسبی، نور و صدا OMEGA

'-10 °C ... +60 °C, 1.6 - 65.7 ft/s, 30 - 130 dB | RH87 برند : OMEGA
 • Configuration: portable

 • Display: digital

 • Measured value: dew-point, relative humidity, temperature

بادسنج با بادنما به شکل فنجان بی سیم THE IMC GROUP LTD

  برند : THE IMC GROUP LTD
 • Other characteristics: multi-probe
 • Other characteristics: wireless, wind vane
 • Portability: fixed
 • Portability: portable
 • Technology: cup
 • Technology: hot-wire
 • Technology: vane

بادسنج بی سیم HIRSCHMANN

max. 25 m/s | iSENS WSS-W1 برند : HIRSCHMANN
 • Other characteristics: hygrometer

 • Other characteristics: wireless

 • Other characteristics: wireless, wind vane

 • Portability: fixed

 • Technology: cup

بادسنج بی سیم MANTRACOURT ELECTRONICS LTD

T24-WSS برند : MANTRACOURT ELECTRONICS LTD
 • Other characteristics: wireless

 • Portability: portable

 • Technology: cup

 • Technology: hot-wire

بادسنج پره دار AHLBORN

0.4 - 40 m/s | FV A915 S120/S140
 برند :AHLBORN
 • Other characteristics: digital

 • Portability: fixed

 • Technology: vane

بادسنج پره دار DOSTMANN ELECTRONIC

0.4 - 25 m/s
    برند : DOSTMANN ELECTRONIC
 • Other characteristics: digital

 • Portability: fixed

 • Portability: portable

 • Technology: cup

 • Technology: vane

بادسنج پره دار KIMO

ø14 mm, 0.8-25 m/s | LV 111 برند : KIMO
 • Other characteristics: digital

 • Portability: portable

 • Technology: vane

بادسنج پره دار LINE SEIKI

0.8 - 30 m/s | EA - 1000
 برند :LINE SEIKI
 • Other characteristics: digital

 • Portability: portable

 • Technology: vane

بادسنج پره دار MARTINDALE ELECTRIC

AV90
 برند :MARTINDALE ELECTRIC
 • Other characteristics: digital

 • Portability: fixed

 • Portability: portable

 • Technology: cup

 • Technology: vane

بادسنج پره دار جیبی TESTO

100 - 4 000 fpm | 410-1 برند : TESTO
 • Other characteristics: digital

 • Portability: pocket

 • Technology: vane

بادسنج حرارتی برقی فرایند SCHILTKNECHT

ThermoAir6/64
 برند :SCHILTKNECHT
 • Other characteristics: digital

 • Other characteristics: process

 • Portability: fixed

 • Portability: mobile

 • Portability: portable

 • Technology: cup

 • Technology: thermoelectric

 • Technology: vane

بادسنج دارای چندین ردیاب قابل حمل EXTECH

0.4 - 25 m/s | AN25
 برند :EXTECH
 • Other characteristics: multi-probe, hygrometer

 • Portability: portable

 • Technology: vane

بادسنج دارای چندین ردیاب قابل حمل TSI

T, V, HR, CO, CO2, | LOCICALC® 9565 series
    برند : TSI
 • Other characteristics: multi-probe, hygrometer

 • Portability: portable

 • Technology: hot-wire

بادسنج دارای لولۀ پیتوت DIGITRON

1.5 - 58 m/s | AF200 برند : DIGITRON
 • Other characteristics: digital

 • Other characteristics: digital, hygrometer

 • Portability: portable

 • Technology: Pitot tube

 • Technology: thermoelectric

 • Technology: vane

بادسنج دوپلر لیزری DANTEC

برند : DANTEC
 • Other characteristics: digital

 • Portability: fixed

 • Portability: hand-held

 • Technology: laser Doppler

 • Technology: thermoelectric

بادسنج فراصوت DEIF

WSS
 برند :DEIF
 • Other characteristics: multi-channel, digital

 • Portability: fixed

 • Portability: mobile

 • Portability: portable

 • Technology: hot-wire

 • Technology: ultrasound

بادسنج قابل حمل FIAMA

0.4 - 30 m/s | AM4202 برند : FIAMA
 • Other characteristics: digital

 • Portability: portable

 • Technology: vane

دماسنج-بادسنج B&K PRECISION

731A برند : B&K PRECISION
 • Other characteristics: multi-probe
 • Portability: portable
 • Technology: hot-wire
 • Technology: vane

دماسنج-بادسنج DELTA OHM

-25 ... +65 °C | HD 2103.1 / 2103.2
برند : DELTA OHM
 • Options: with temperature measurement
 • Other characteristics: hygrometer
 • Portability: portable
 • Technology: thermal
 • Technology: vane

دماسنج-بادسنج HARVARD

برند :HARVARD
 • Other characteristics: multi-channel, digital

 • Portability: mobile

 • Portability: portable

 • Technology: hot-wire

سرعت سنج پیاله ای باد CARLO GAVAZZI

2 - 25 m/s برند : CARLO GAVAZZI
 • Other characteristics: hygrometer

 • Other characteristics: wireless, wind vane

 • Portability: fixed

 • Technology: cup

سرعت سنج پیاله ای باد PACE SCIENTIFIC

max. 175 mph | WSD-100
 برند :PACE SCIENTIFIC
 • Other characteristics: wind vane

 • Portability: fixed

 • Technology: cup

 • Technology: vane

فرستنده سرعت هوا E E ELEKTRONIK

0 - 40 m/s, -40 °C ... +120 °C | EE75
 برند :E E ELEKTRONIK
 • Portability: portable

 • Technology: vane