آداپتور ابزار دیسکی MATE

max. 16 t | ULTRA® IMT™
برند : MATE
 • Other characteristics: vertical

 • Type: disc

 • Type: globoidal cam

برج ابزار PIBOMULTI

برند : PIBOMULTI
 • Operation: mechanical, hydraulic

 • Other characteristics: servo-driven

 • Type: disc

برج ابزار الکتروشیمیایی محور عمودی DUPLOMATIC

TRM-N series
برند : DUPLOMATIC
 • Operation: electromechanical

 • Operation: hydraulic, electromechanical

 • Orientation: vertical-axis

 • Type: disc

تاج تاجی شکل LICON

RTC 6, RTC 8
برند : LICON
 • Operation: mechanical, hydraulic

 • Other characteristics: servo-driven

 • Type: crown type

 • Type: disc

سری تراش ابزار هیدرولیک محور عمودی سروو درایو DUPLOMATIC

TRM-S series
برند : DUPLOMATIC
 • Operation: electromechanical

 • Operation: hydraulic

 • Operation: hydraulic, electromechanical

 • Orientation: vertical-axis

 • Other characteristics: servo-driven

 • Type: disc