آنالایزر عنصری ART

max. 4 W | NEX OL

برند: ART
 • Analyzed material: for liquids

 • Domain: process

 • Measured value: elemental

 • Measured value: oxygen

 • Other characteristics: real-time, online

 • Portability: rack-mount

 • Technology: X-ray fluorescence

 • Technology: zirconia

آنالایزر عنصری ELEMENTAR

vario MICRO cube

برند: ELEMENTAR
 • Domain: for pharmaceutical applications

 • Measured value: elemental

 • Measured value: hydrogen

 • Other characteristics: simultaneous, precision

 • Portability: tabletop

 • Technology: infrared

آنالایزر عنصری NDIR ANALYTIK JENA

برند:ANALYTIK JENA
multi EA® 4000  
   
 • Measured value: elemental

 • Measured value: total organic carbon, total nitrogen

 • Other characteristics: high-resolution

 • Technology: NDIR

 • Type: flame atomic absorption

   

آنالایزر عنصری NDIR MKS INSTRUMENTS

برند:MKS INSTRUMENTS
Process Senseâ„¢
 • Measured value:elemental

 • Portability: rack-mount

 • Technology: NDIR

آنالایزر عنصری PERKINELMER, INC

برند:PERKINELMER, INC   2400 Series II      
 • Gas type:O2, CO2, SO2, NOx

 • Gas type: oxygen

 • Measured value: elemental

 • Measured value: process gas, oxygen, concentration, precision

 • Measured value: stack gas, oxygen, exhaust gas

 • Other characteristics: monitoring, sampling

 • Other characteristics: temperature

 • Portability: housed

 • Technology: infrared, zirconia

 • Technology: zirconia, paramagnetic

آنالایزر عنصری THERMO SCIENTIFIC – ENVIRONMENTAL AND PROCESS

برند:THERMO SCIENTIFIC - ENVIRONMENTAL AND PROCESS   ARL 9900    
 • Analyzed material:cement, iron, alloy, metal

 • Measured value: carbon and sulfur

 • Measured value: elemental

 • Technology: infrared

 

آنالایزر عنصری XRF دستی OXFORD INSTRUMENTS

برند:OXFORD INSTRUMENTS   X-MET8000      
 • Measured value:elemental

 • Portability: hand-held

 • Technology: XRF

آنالایزر عنصری بخار جیوه پیوسته TEKRAN INSTRUMENTS

برند:TEKRAN INSTRUMENTS   Tekran® Model 2537Xi        
 • Analyzed material: mercury

 • Gas type: dissolved oxygen

 • Measured value: elemental, vapor

 • Measured value: pH, oxygen, conductivity

 • Other characteristics: continuous

 • Other characteristics: temperature

 • Portability: portable

 • Portability: rack-mount

 

آنالایزر عنصری نیتروژن اکسیژن با ادغام گاز بی اثر LECO

ON736 series

برند: LECO
 • Analyzed material: inorganic matter

 • Gas type: hydrogen

 • Gas type: nitrogen, oxygen

 • Gas type: oxygen, nitrogen

 • Measured value: elemental

 • Portability: benchtop, hand-held

 • Portability: tabletop

 • Technology: by inert gas fusion

 • Technology: infrared

آنالایزر عنصری هیدروژن دستی بی سیم SCIAPS

Z 500

برند: SCIAPS
 • Gas type: hydrogen

 • Measured value: elemental

 • Measured value: oxygen

 • Other characteristics: rugged

 • Other characteristics: wireless

 • Portability: hand-held

 • Portability: housed

 • Technology: zirconia

آنالایزرسیمان عنصری PANALYTICAL

برند:PANALYTICAL    
 • Analyzed material: cement

 • Domain: industrial, process, laboratory

 • Measured value: elemental

 • Other characteristics: control, real-time, online, continuous

 • Portability: fixed

آنالیزور عناصر/ XRF/ قابل حمل BRUKER HANDHELD XRF SPECTROMETRY

برند:BRUKER HANDHELD XRF SPECTROMETRY   TRACER III-V/III-SD      
 • Analyzed material:alloy

 • Measured value: elemental

 • Portability: portable

 • Technology: XRF

   

آنالیزور عناصر/ XRF/ قابل حمل HORIBA

MESA-50

برند: HORIBA
 • Analyzed material: in oil

 • Measured value: elemental

 • Measured value: sulfur, chlorine

 • Other characteristics: compact

 • Portability: benchtop

 • Portability: portable

 • Technology: XRF

آنالیزور عناصر/ XRF/ قابل حمل HORIBA SCIENTIFIC

برند:HORIBA SCIENTIFIC
MESA-50
 • Analyzed material: in oil

 • Measured value: elemental

 • Measured value: sulfur, chlorine

 • Other characteristics: compact

 • Portability: benchtop

 • Portability: portable

 • Technology: XRF

آنالیزورعناصر قیمتی/ XRF/ رومیزی RIGAKU CORPORATION

برند:RIGAKU CORPORATION Mini-Z series    
 • Domain: laboratory

 • Measured value: elemental, precision

 • Other characteristics: automated, modular, solid-state

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: high-resolution

 • Portability: benchtop

 • Technology: XRF

 • Type: fluorescence correlation

 • Type: wavelength dispersive X-ray fluorescence

 

تحلیل گر pH اکسیژن دما رسانایی CONSORT

برند:CONSORT   C5010  
 • Gas type: dissolved oxygen

 • Measured value: pH, oxygen, conductivity

 • Other characteristics: temperature

 • Portability: portable

تحلیل گر اکسیژن الکتروشیمیایی عملیاتی TECORA

برند:TECORA   0 - 100 % | POA    
 • Domain: process

 • Measured value: elemental

 • Measured value: nitrogen, pressure, vapor

 • Measured value: oxygen

 • Portability: housed

 • Technology: electrochemical

 

تحلیل گر اکسیژن زیرکونیا HITECH INSTRUMENTS

برند:HITECH INSTRUMENTS   Z1030      
 • Measured value: oxygen

 • Portability: rack-mount

 • Technology: zirconia

تحلیل گر اکسیژن نیتروژن برای هیدروژن CO2 MICHELL INSTRUMENTS

برند:MICHELL INSTRUMENTS     0 - 100 %, 100 - 600 ml/min | XTP601 series      
 • Analyzed material:cement

 • Analyzed material: nickel

 • Domain: for the mining industry

 • Domain: industrial, process, laboratory

 • Gas type: CO2, for hydrogen, nitrogen

 • Measured value: elemental

 • Measured value: oxygen

 • Other characteristics: compact, rugged, heavy-duty, explosion-proof

 • Other characteristics: control, real-time, online, continuous

 • Other characteristics: real-time, online

 • Portability: fixed

 • Portability: housed

تحلیل گر با کارایی بالا هیدروژن نیتروژن اکسیژن BRUKER ELEMENTAL GMBH

برند:BRUKER ELEMENTAL GMBH   G8 GALILEO        
 • Measured value: oxygen, hydrogen, nitrogen

 • Other characteristics: compact

 • Other characteristics: high-performance

 • Portability: benchtop

 • Sample type: wastewater

 • Technology: composite

 

تحلیل گر تمرکز انرژی حتراق دودکش گاز YOKOGAWA EUROPE

برند:YOKOGAWA EUROPE   ZR22G/ZR402G        
 • Domain:petrochemical

 • Gas type: NOx, CO2, oxygen

 • Measured value: flue gas, oxygen, combustion, energy, concentration

 • Other characteristics: monitoring

 • Portability: housed

 • Technology: zirconia

تحلیل گر گوگرد کربن عنصرى ERALY & ASSOCIéS

برند: ERALY & ASSOCIéS      
 • Measured value:elemental

 • Measured value: elemental, sulfur, carbon

 • Portability: housed

 • Portability: panel-mount

 

تحلیل گر گوگرد کربن عنصرى برای مادۀ ارگانیک U-THERM INTERNATIONAL

EA-CS-8610

برند: U-THERM INTERNATIONAL
 • Analyzed material: for organic material

 • Measured value: carbon and sulfur

 • Measured value: elemental

 • Measured value: oxygen

 • Other characteristics: data logger

 • Other characteristics: monitoring, continuous, automatic

 • Portability: fixed

 • Portability: portable

 • Portability: rack-mount

 • Technology: electrochemical

 • Technology: infrared

تحلیل گر نيتروژن در آرگون مداوم نظارت TELEDYNE ANALYTICAL INSTRUMENTS

برند:TELEDYNE ANALYTICAL INSTRUMENTS 2120      
 • Analyzed material: in argon

 • Domain: industrial

 • Measured value: nitrogen

 • Other characteristics: continuous, monitoring

 • Portability: benchtop

 

تحلیل گر هیدروژن در آب مداوم بازبینی SWAN

AMI Hydrogen QED

برند: SWAN
 • Analyzed material: in argon

 • Domain: industrial

 • Measured value: hydrogen

 • Measured value: nitrogen

 • Other characteristics: continuous, monitoring

 • Portability: benchtop

 • Portability: housed

کربن آنالایزرگوگرد عنصری ELTRA

CS-580

برند: ELTRA
 • Domain: for packaging

 • Measured value: elemental, sulfur, carbon

 • Measured value: residual gas

 • Other characteristics: headspace

 • Portability: hand-held, rack-mount