Shipping

تراز اتوماتیک دیجیتالی با دقت LEICA GEOSYSTEMS

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:LEICA GEOSYSTEMS     Leica NA700 Series       Other characteristics:precision Type: automatic

تراز اتوماتیک دیجیتالی با دقت TRIMBLE

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:TRIMBLE 26x - 32x, IP55 | Trimble® DiNi® Other characteristics: precision Type: automatic, digital Type: digital  

تراز حباب دار دقیق LEVEL DEVELOPMENTS LTD

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:LEVEL DEVELOPMENTS LTD ø 6 - 18 mm, 23 - 49 mm Other characteristics: precision Type: spirit

تراز حباب دار دیجیتال دقیق MICROPLAN®

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند: MICROPLAN® LE 201 Other characteristics: precision Type: spirit Type: spirit, digital

تراز حباب دار دیجیتال دقیق MICROPLANÂ

0 از 5
0امتیاز (ها)
LE301 برند: MICROPLANÂ Other characteristics: precision Type: spirit Type: spirit, digital

تراز حباب دار دیجیتال دقیق MICROPLAN®

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:MICROPLAN®   LE301     Other characteristics:precision Type: spirit Type: spirit, digital  

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق BETA UTENSILI

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند: BETA UTENSILI 1699L Other characteristics: magnetic, precision Other characteristics: precision Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق HEDUE GMBH

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:HEDUE GMBH 30 - 200 cm Other characteristics: magnetic, precision Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق TESA

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:TESA   Other characteristics: recision Type: automatic, digital Type: digital Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق BOCCHI

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:BOCCHI     Other characteristics: precision Type: digital Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق LEVEL DEVELOPMENTS

0 از 5
0امتیاز (ها)
150 - 300 mm, 0.05 - 1 mm/m | 114 series برند: LEVEL DEVELOPMENTS Other characteristics: magnetic, precision Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق LEVEL DEVELOPMENTS

0 از 5
0امتیاز (ها)
200 mm, 0.01 - 0.1 mm/m | 61SL series برند: LEVEL DEVELOPMENTS Other characteristics: precision Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق LEVEL DEVELOPMENTS LTD

0 از 5
0امتیاز (ها)
رند:LEVEL DEVELOPMENTS LTD 100 - 500 mm, 0.01 - 0.1 mm/m | 61R, 5745/1 series Other characteristics: magnetic, precision Other characteristics: precision Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق PHASE II

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:PHASE II 8, 12" | 102-908, 102-912 Other characteristics: precision Type: spirit

تراز حباب دار مغناطیسی دقیق WYLER

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:WYLER Level 48 SPIRIT" Other characteristics: magnetic, precision Type: spirit

ترازیاب خودکار مغناطیسی دقیق SOKKIA

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند: SOKKIA B series Other characteristics: magnetic, precision Type: automatic

زاویه سنج سطح با پایۀ مغناطیسی ELBO

0 از 5
0امتیاز (ها)
C 010 - 116, C 010 - 117 برند: ELBO Other characteristics: precision Type: digital Type: laser, digital

سطح سنج دیجیتال / دقیق EASY-LASER

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:EASY-LASER E290 Other characteristics: precision Type: digital Type: laser, digital

سطح سنج دیجیتال / دقیق LEICA

0 از 5
0امتیاز (ها)
Leica Sprinter 50 برند: LEICA Other characteristics: precision Type: automatic

سطح سنج دیجیتال / دقیق MOORE & WRIGHT

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:MOORE & WRIGHT 580 Series Other characteristics: precision Type: digital Type: spirit

سطح سنج دیجیتال / دقیق SOKKIA

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:SOKKIA   SDL1X   Other characteristics: precision Type: digital

عبور خط از سطح لیزر ی دقیق SPECTRA PRECISION

0 از 5
0امتیاز (ها)
برند:SPECTRA PRECISION XL, PL, LT, LP Other characteristics: precision Type: cross-line laser
در حال بارگذاری ...